اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوقی شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com
++98 -21-88811581

سردبیر

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

simap.atu.ac.ir/cv/9693203/?lang=en-gb
drghzamanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوقی شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com
++98 - 21 -88811581

دکتر بهروز اخلاقی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(بازنشسته)

akhlaghiakhlaghi.net
++98 - 21 -88811581

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

drghzamanigmail.com
++98 - 21 -88811581

دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استادگروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

m-ardebilisbu.ac.ir
++98 - 21 - 88811581

دکتر جمشید ممتاز

حقوق بین الملل استاد حقوق بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (بازنشسته)

djmomtazyahoo.com
++98 - 21 - 88811581

دکتر سیدجمال سیفی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

sjseifidpimail.net
++98 - 21 - 88811581

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

gejahromiyahoo.com
++98 - 21 - 88811581

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

حقوق بشر استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

smohammdhotmail.com
++98 - 21 - 88811581

دکتر نادر مردانی

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

drnadermardanigmail.com
++98 - 21 - 88811581

سید احمد حبیب نژاد

حقوق عمومی دانشیار، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

a.habibnezhadut.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

سمیرا نعمتی

مدیریت اطلاعات ویراستار و صفحه آرا/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش

editorsdil.ac.ir

کارشناس نشریه

مریم گل محمدی

مدیریت اطلاعات کارشناس نشریه

submitsdil.ac.ir
++98 - 21 - 88811581