اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com
88811581

سردبیر

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

drghzamanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com
88811581

دکتر بهروز اخلاقی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران(بازنشسته)

akhlaghiakhlaghi.net
88811581

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

drghzamanigmail.com
88811581

دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی استادگروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

m-ardebilisbu.ac.ir
88811581

دکتر جمشید ممتاز

حقوق بین الملل استاد حقوق بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (بازنشسته)

djmomtazyahoo.com
88811581

دکتر سیدجمال سیفی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

sjseifidpimail.net
88811581

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

gejahromiyahoo.com
88811581

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

حقوق بشر استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

smohammdhotmail.com
88811581

دکتر نادر مردانی

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

drnadermardanigmail.com
88811581

ویراستار ادبی نشریه

نرگس صادقی

علوم کامپیوتر ویراستار و صفحه آرا/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش

editorsdil.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا کریمی

مدیریت اطلاعات کارشناس نشریه

submitsdil.ac.ir