اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت تحریریه

eshtiyaghatgmail.com
88811581

دکتر بهروز اخلاقی

حقوق خصوصی عضو هیأت تحریریه

akhlaghiatakhlaghi.net
88811581

دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت تحریریه

m-ardebiliatsbu.ac.ir
88811581

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی عضو هیات تحریریه

gejahromiatyahoo.com
88811581

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل عضو هیأت تحریریه

drghzamaniatgmail.com
88811581

دکتر سیدجمال سیفی

حقوق بین الملل عضو هیات تحریریه

sjseifiatdpimail.net
88811581

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

حقوق بشر عضو هیات تحریریه

smohammdathotmail.com
88811581

دکتر جمشید ممتاز

حقوق بین الملل عضو هیات تحریریه

djmomtazatyahoo.com
88811581

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات تحریریه

ahnausatyahoo.com
88811581

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

حقوق جزا و جرم شناسی مدیر مسؤول

eshtiyaghatgmail.com
88811581

سردبیر

دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق بین الملل سردبیر

drghzamaniatgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

نرگس صادقی

علوم کامپیوتر ویراستار و صفحه آرا/ پژوهشکده حقوقی شهر دانش

editoratsdil.ac.ir