کلیدواژه‌ها = کنوانسیون‌
تعیین‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ تجارت‌ الکترونیک‌

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 89-110

مایکل چیسیک؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه شهر دانش


تأثیر فنّاوری‌ دیجیتال‌ بر کپی‌رایت

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 171-192

گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش