داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان

Clarivate

web of Science Researchers Profiles

سیدوحید ابوالمعالی استادیار گروه جزا دانشگاه آزاد دماوند
شادی عظیم زاده استادیارگروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید سلیمانی استادیار حقوق، مؤسسه آموزش عالی رهجویان دانش استان بوشهر
علی شجاعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فاطمه فتح پور استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدعلی اردبیلی استاد حقوق کیفری دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی  
امیر ایروانیان استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدعلی آزمایش دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
علی اسلامی پناه استادیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
مهشید آجلی لاهیجی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
پرستو اسمعیل زاده استادیار گروه حقوق  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد  
مجتبی اصغریان هیئت علمی دانشگاه خوارزمی  
وحید آگاه استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مصطفی السان دانشیار حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی  
محسن برهانی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
تهمورث بشیریه استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مجید بنایی اسکویی استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
سید اصغر کیوان حسینی دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدعلی بهمئی استادیار  حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
محمدباقر پارساپور استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  
محمدرضا پاسبان دانشیار گروه آموزشی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
فرهاد پروین دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمود تفکریان مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری  
زکیه  تقی زاده دکتری تخصصی دانشگاه تهران
علی تقی زاده استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
حسن جعفری تبار دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
فرخ جواندل دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه صنعت نفت  
همایون حبیبی دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حوریه حسینی اکبرنژاد استادیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس  
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  
پیمان حکیم زاده خوئی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز  
علی خالقی دانشیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
منیر خُلقی دکترای حقوق بین الملل عمومی  
مهراب داراب پور استاد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
مهرداد رایجیان اصلی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مد رس  
محمدمهدی رحیمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)  
منصور رحمدل استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی،  دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز   
مهدی رضایی استادیارگروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
بهزاد رضوی فرد دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
محمدرضا رهبرپور استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مهدی زاهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
ستار زرکلام  استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و عضو هیأت مؤسس پژوهشکده علوم و فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شاهد  
شهرام زرنشان استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدقاسم زمانی استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
محمدمهدی ساقیان استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
صادق سلیمی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران  
باقر شاملو استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی  
بابک شید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس  
محمدجواد شریعت باقری استادیار دانشدکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
محمد شریف استادیار گروه حقوق روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
مهدی عبدالمالکی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد
سیدالهام الدین شریفی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
حسین شریفی طرازکوهی دانشیار گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع)  
روشنعلی شکاری دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
آرامش شهبازی استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
جواد صالحی استادیار دانشگاه پیام نور
مهدی صبوری پور استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
علی صحرائیان دکترای حقوق تجارت بین الملل  
سید یاسر ضیایی استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم  
نسرین طباطبائی حصاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی (موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران  
فیصل عامری دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمود عباسی دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 

محسن عبداللهی دانشیار حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
پوریا عسکری استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین غلامی دانشیار گروه  حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
مجید غمامی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
حاتم صادقی زیازی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران جنوب
حسین قربانیان استادیار، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
فاطمه قناد دانشیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ  
جواد کاشانی دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی   
ندا کردونی مدرس دانشگاه علم و فرهنگ  
عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
محمد یکرنگی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی پردیس البرز دانشگاه تهران  
قاسم محمدی استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
غلامرضا محمدنسل دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین  
عقیل محمدی

استادیار حقوق‌ بین الملل بخش حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

فیروز محمودی جانکی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
حسن مرادی استادیار  گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
غلامعلی میرزایی منفرد دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  
سیدمنصور میرسعیدی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدهادی میرشمسی استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  
علیرضا مسعودی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم  
علی مقدم ابریشمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مهدی مهدوی زاهد استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبائی، دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی  
حسین مهرپور استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
حسنعلی مؤذن زادگان استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمد مولودی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان  
مهدی مؤمنی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  
مرتضی ناجی زواره استادیارگروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
امیرحسن نیازپور استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- جرم شناسی و سیاست جنایی  
هیبت الله نژندی منش استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
رحیم نوبهار دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  
خیرالله هرمزی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
حسن وکیلیان استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
رضا ولویون استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  
سحر سهیل مقدم