کلیدواژه‌ها = فرانسه‌
حمایت‌ کیفری‌ از مالکیت‌ ادبی‌ و هنری‌ در حقوق فرانسه

دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 213-223

ویلفرید ژان‌دیدیه؛ حقوقدان پرسابقه و سرشناس فرانسوی


رژیم‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ رسانه‌ها در حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1381، صفحه 167-182

امانوئل‌ دآوکس؛ ترجمه‌ گروه‌ پژوهشی‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ حقوقی‌ شهردانش‌