بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر، به‌دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می‌باشد. در بررسی این مسئله از نظریه‌های آنومی دورکیم و مرتن و بی‌سازمانی اجتماعی شاو و مک‌کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی ـ مقایسه‌ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ‌ها تشکیل می‌دهند. نمونۀ موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ‌ها بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به‌دست آمد. بر اساس یافته‌های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده‌اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام‌آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش‌های انجام‌شده همسو بوده و نظریه‌های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی‌دار قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing environmental factors affecting the drug industrial (case study: Zanjan)

نویسندگان [English]

  • reza ahadi 1
  • shahram mohammadi 2
  • hasan toghranegar 3
1 M.A. in Law, Criminal Justice and Criminology, Law Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the reasons of industrial drug addiction in Zanjan. To investigate the problem, Durkheim and Merton's theories, Shaw and Mackey's social disorganization have been used. The methodology is causal-comparative and the population includes the addicts in camps. The sample includes 180 subjects of those available in these camps selected through simple sampling. The tools for data collection is a self-designed questionnaire, and content validity and Cronbach's alpha were used for validity and reliability respectively, where the total alpha value of independent variables was 0.77. Based on the findings of this study, The main items for changing the pattern of consumption from traditional to industrial drugs are the traditional ones having less euphoria and more consumption difficulty as well as the industrial drugs being cheap. In terms of location, Bisim, Islamabad and Daneshsara have respectively the most individuals consuming industrial drugs.The results obtained in this study are consistent with the results of some of the results of the studies conducted and confirmed the theories used in this article. The results show that there is a significant relationship among anomie, place of residence and emigration, unemployment, easy access and addiction to the industrial drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomie
  • easy access
  • industrial drugs
  • place of residence and emigration
  • unemployment