مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر قوه قضاییه

2 گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به‌نظر می‌رسد که بررسی مقایسه‌ای رویه نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام‌شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی‌طرفانه یا غیربی‌طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد.
بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین‌المللی مشاهده می‌گردد که به‌طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه‌های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به‌دلیل آمار قابل‌توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به‌مراتب بیشتر از دیگر کشورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opinions of International Human Rights NGOs about Capital Punishment in Drug Related Crimes in the Internal Law of the States

نویسندگان [English]

  • keivan eghbali 1
  • satar azizi 2
2 Department of Law of Faculty of Literature and Humanities-Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Critics about Capital Punishment for Drug Related Crimes Have been among Biggest Critics of Non Governmental International Human Rights Organizations Against Our Country. However, the Laws of about Thirty Countries Containing Capital Punishment for Drug Related Crimes and Therefor a Comparison Study of These laws and Statistics about Drug Related Executions with Law and Related Executions in Iran, Can be Used as an Good Mean for Analyzing of Level of Neutrality in Opinions of International Human Rights NGOs in Relation to Iran. According to This and by Examining the Approach of These Human Rights Institutions, It Can be concluded That Mentioned institutions, Have Critical Opinions in Relation to Execution of Drug Criminals and so Their Critical Opinions about Islamic Republic of Iran Cannot be Considered as Exceptional and Discriminatory. However, It Seems that The Volume of Criticism against Iran, Because of Considerable Numbers of Drug Related Executions and Negative Propaganda against Iran, is Far More than Other Countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital punishment
  • Drug related crimes
  • International NGOs
  • Human rights