بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مشاور استانداردانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحولات خاورمیانه با جنبش‌های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه‌به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به‌دست گیرند. دراین‌میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت‌های عربستان سعودی از گروه‌های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری‌ها گسترده‌تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه‌به نظر جامعه بین‌المللی و باتوجه‌به قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل موردِبررسی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the legal aspects of Iran’s presence in Syria from the perspective of international law

نویسندگان [English]

  • Paricheher Ghanbari 1
  • Hossein Farhadi babadi 2
1 PhD student in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master student of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Developments in the Middle East began with the popular movements in Tunisia in 2010. Due to the expansion of this movement among the Arab countries, Western countries also tried to enter these developments in order to protect their interests, and the management of the route took some of these movements. Get. Meanwhile, Syria is one of the Arab countries that were involved in some unrest and protests in 2011. With the intervention of Western countries and the support of Saudi Arabia for Sunni extremist groups and the formation of a free army in Syria, these conflicts have expanded and led to Killings and bloodshed in this country Iran, due to its geopolitics and interests in this country, has tried to play an effective role in the current situation in line with its strategic interests. Therefore, in this article, Iran's interests, the role and impact of this country on the developments in Syria, how to be present in Syria according to the opinion of the international community and according to the rules and regulations of international law are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian developments
  • International Law
  • Protection
  • interests