اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش ها و راهکارها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد بازنشسته گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 استاد حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.326618.1939

چکیده

با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعۀ روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانۀ بین المللی و نیز مسئولیت دولت های دارنده و بکارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانۀ دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزۀ فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می‌سازد. هرچند جنگ‌افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده‌اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آن‌ها هستیم تا حدود استفاده از آن‌ها را در پرتو مسئولیت بین‌المللی دولت بالأخص از نوع مسئولیت مشدد مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of International Humanitarian Law in the Face of New Military Weapons: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Yaghoubi Moslem 1
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 2
  • Seyyed Ghasem Zamani 3
1 PhD Student in Public International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Retired Professor of Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Professor of Public International Law, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science,, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advent of new weapons of different nature and use on the battlefield in recent regional and international conflicts and the increasing development of self-propelled guns, smart drones, as well as non-lethal weapons, most activists and thinkers in the field of armed conflict law Examine the feasibility of complying with the principles and regulations governing international humanitarian law, as well as the responsibilities of the governments that own and use these types of weapons, and examine and analyze theoretical and practical issues in this area. To be more precise, the suspicion has arisen for some that the principles and rules of humanitarian international law have become completely ineffective and obsolete for adaptation to the new type of weapons, while others believe that the same existing international principles and rules for regulating hostile relations between states It is enough; But the fact is that despite significant advances in technology, these rules and principles continue to live on; In fact, the flexibility of humanitarian law rules makes it possible to adapt to new conflicts. Although new tools of war, like any other emerging phenomenon, have created legal challenges for manufacturers and tensions between nations, they can be mitigated by specific regulations. Although the general principles governing armed conflict may suffice, in this area we need to update the rules governing them in order to determine the extent of their use in the light of the international responsibility of the government, especially the type of aggravated responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Weapons
  • International Humanitarian Law
  • International responsibility
  • International responsibility intensifies