مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

بخش حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.48300/jlr.2021.284060.1638

چکیده

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept and criminological principles of plea bargaining in criminal justice system

نویسندگان [English]

  • mahdi mozafari anari
  • mohammad aminizadeh
Department law , Faculty of law and theology,University of shahid bahonar kerman, Kerman.Iran
چکیده [English]

Criminology and its teachings can always be effective in explaining and expanding the existing institutions in the criminal justice system. plea bargaining is one of these important institutions in the prosecution phase of criminal proceedings that has been established in the common law system. This institution , which is in fact the agreement of the accused with the prosecuting authority in the field of his accusations, has clearly used the teachings and findings of preventive criminology and critical criminology, and with a fundamental look, its criminological foundations can be found in many searched for schools and theories.In the present study, by examining the schools and theories of criminology, it can be concluded that the teachings of peace criminology and school of restorative justice, the teachings of preventive criminology and the school of realization or affirmation, school of modern social defense, school of utilitarianism, the teachings of interactive criminology and the theory of labeling and interactionism and finally the school of criminology of convicts can be important and valid as the foundations of the establishment of such a criminal institution. The purpose of addressing these theories and schools and combining them with plea bargaining is to fully understand and apply it to the requirements of the Iranian criminal law system. The present research method is fundamental, analytical and library and has been done by reviewing in books, articles and valid research sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plea bargaining
  • Principle of appropriateness of prosecution
  • Criminological principles
  • Critical criminology
  • Preventive criminology