بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثارملّی با تاکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.326242.1935

چکیده

حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّت ها است، از این رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین سعی بر حفظ حقوق عموم دارند و مردم نیز با رعایت قوانین وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند، بی تردید حفظ میراث فرهنگی-تاریخی کشور اعم از آثارمنقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّت ها، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهرمندی ازآن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یکسویه دولت در جهت ثبت این آثار در فهرست آثارملّی، می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکین این آثار گردد، ازاین رو در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی-تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیّت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی بالاخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش، به واکاوی اهمیّت حفظ آثارملّی غیرمنقول و بررسی پیامد های عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکین خصوصی ابنیه ارشمند تاریخی-فرهنگی توسط دولت و بررسی قابلیّت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثارملّی پرداخته و در نهایت به ارائه راهکار و سازوکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکین خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت به منظور حفظ و نگهداری از آثارملّی کشور دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ability to compensate for non-profit registration of national monuments with emphasis on immovable monuments in the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Soroush Oryan 1
  • Hedieh Sadat Mirtorabi 2
1 M.Sc., Department of Public and International Law, Faculty of Humanities, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Law, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The protection of cultural heritage is a common mission between governments& nations,so governments,on behalf of the people,try to protect the rights of the public by enacting laws& regulations& the people must comply with the relevant laws,While guarding their rights,will help the government to protect the rights of other citizens.Undoubtedly,the preservation of the cultural-historical heritage of the country,whether movable or immovable,as a crucial part of the historical identity of nations,regardless of whether they are privately or publicly owned,is one of the aspects of public law,the Benefit of which is an undeniable right of individuals in the society.Therefore,the unilateral action of the government to register valuable historical-cultural monuments in the list of national monuments can cause damage.Therefore,in this article,we try to examine the laws related to the protection of cultural-historical heritage& jurisprudential rules,especially the harmless rule and the principle of dominance in Shiite jurisprudence& the opinion of the jurists regarding the right of ownership of individuals over their property,exploring the importance of preserving immovable national monuments to protect the public interest& examining the consequences of non-compensation for damages resulting from the non-benefit of private owners of the country's historic& cultural buildings by the government& examining the ability to compensate for damages caused by the non-benefit of private beneficiaries of monuments registered in the list of national monuments of the country& finally,to provide an appropriate legal solution& mechanism to increase the participation of private owners of valuable historic buildings& beneficiaries with the government to maintain the national monuments of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Heritage
  • Non-Profit. Compensation for Non-Profit
  • No Harm Rule
  • Principle of Dominance