مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک ونوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق کیفری، دانشکده حقوق، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار،گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار،گروه حقوق،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

10.48300/jlr.2022.315959.1861

چکیده

‏ زمینه وهدف :این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال ونوجوانان سعی کرده ضمن مقایسه مسوولیت پلیس ‏در مواجهه با بزه اطفال ونوجوانان درایران وانگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره‌وری ،تغییربروز ساختار سازمانی، ‏ایجاد نظام آموزشی نظام‌مند، پیش‌بینی سازوکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثروپیشگیرانه پلیسی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای ‏موثرتوسط ‏پلیس است‎‏ وانگلستان راهبرمناسبی دراین هدفگداری میباشد. ‏
‏ روش : این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از ‏کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده و مورد تحلیل قرار ‏گرفته‌اند‎‏. ‏
‏ یافته ها : تخصص وآموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی وتعیین منابع ساختارمند رکن اساسی دربرخورد باجرایم اطفال ‏ونوجوانان است که در ایران ازانسجام لازم برخوردارنبوده وتطبیق آن باکشورانگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به ‏اعتلا وپختگی قوانین کیفری ایران درموردپلیس اطفال ونوجوانان رهنمون شود.‏
‏ نتیجه گیری : الگوی حاکم برپلیس اطفال ونوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده وپلیس ایران ‏میتواند باتوجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه برپیشگیری ،برای مرتکبین ووالدین طفل ونوجوان برنامه های ‏اجتماعی اجرانماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام ازیک طرف به اهمیت سن اقدام کودک ونوجوان پی میبرد، ‏وازطرفی به طفل یانوجوان می فهماند که درچنین سنی مسوولیت عمل غیرقانونی اوچه تبعاتی داردودرادامه آن دادرسی ‏باسرعت بیشترانجام وازاطاله دادرسی وهزینه بیشترجلوگیری میکند. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Special Police for Children and Adolescents in Criminal Law of ‎Iran and the United Kingdom

نویسندگان [English]

  • Mahmood Valizadeh 1
  • Asghar Abbasi 2
  • mehdi esmaeli 3
1 PhD Student, Criminal Law, Faculty of Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Political Science, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: This study, in order to maintain self-esteem and high rights of children ‎and adolescents, while comparing the responsibility of police in dealing with juvenile ‎delinquency in Iran and England, explains that the need for efficiency and productivity, ‎changing organizational structure, creating a systematic education system, predicting mechanisms ‎Behavior is an effective police communication and predicts the guarantee of effective ‎performance by the police, and the UK is a good guide in this regard‏.‏
Method: This article, using analytical-descriptive method and in terms of data collection, is a ‎document that the collected material from books, laws and Internet resources have been collected ‎and analyzed‏.‏
Findings: The specialization and training of special police and legal requirements and ‎determination of structured resources is an essential element in dealing with juvenile delinquency ‎that does not have the necessary coherence in Iran‏.‏
Conclusion: The prevailing pattern of juvenile police in the legal system of Iran and the United ‎Kingdom has been identified and the Iranian police can implement social programs for ‎perpetrators and parents of children and adolescents in addition to prevention, according to ‎domestic laws such as the British police. Due to the early intervention, the special police on the ‎one hand realizes the importance of the age of action of the child and adolescent, and on the ‎other hand understands to the child or adolescent that at this age the responsibility for the illegal ‎act has consequences.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • juvenile Justice
  • ‎ Comparative study‏
  • ‎ Criminal Law
  • UK‎