جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.48300/jlr.2022.335215.2012

چکیده

یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکمفرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبه‌ی خسارت -با توسل به ادله‌ی اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها- ضروری و بر عهده‌ی زیان‌دیده است. از جمله‌ ادله‌ی اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می‌توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان‌دیده توانایی و ادله‌ی لازم جهت اثبات رابطه‌ی سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش‌آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می‌باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطه‌ی سببیت و نظرات متعدد و متفاوتی که در این خصوص ارائه شده به روش توصیفی-تحلیلی بررسی و به نظر می‌رسد شایسته آن است که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم را موجب انتفای رابطه‌ی سببیت و برائت ذمه‌ی وی دانست و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجه‌ی عمومی داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of decisive oath in proof of causation in the uncertain cause

نویسندگان [English]

  • vahed khazaei 1
  • bizhan haji azizi 2
  • feizollah jafari 3
1 PhD Student, Private Law, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor, Private Law, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, iran.
3 Assistant Professor, Private Law, Faculty of Humanities, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

One of the indisputable principles of jurisprudence and law is the need to compensate the damages caused to others. If the damage is caused by nonperformance of contractual obligations, the basis of the lawsuit are the rules of contractual liability and if there is no agreement between the parties, the rules of tort law will prevail over the relations between the parties. According to the general rules, proving the elements of tort law is necessary and incumbent on the injured party. One of the evidences for proving a claim is an oath, and one of the types of oath is a decisive oath, which, if the conditions are met and the relevant rules are observed, can be invoked in a civil liability lawsuit to prove the elements of the claim. In cases where the infliction of bodily or financial damage is caused by uncertain causes, sometimes the injured party does not have the ability and requirement evidences to prove the causation and the probability of taking an oath and playing a role is much higher than other cases. The method of this research is descriptive-analytical. Regarding the role of decisive oath in proof of causation, there are many different opinions that it seems appropriate that taking an oath by the defendant or the accused as the cause of the termination of the causation and his innocence and, in the end, if a person cannot be held liable for damages, it must be ordered to pay damages from the public budget.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tort law
  • causation
  • uncertain cause
  • decisive oath
  • evidences of proof