صلاحیت جهانی نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بین المللی؟

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.48300/jlr.2022.342229.2053

چکیده

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین یک اقدام اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات از موقعیت های قدرت خود هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به روند رو به افزایش جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Universal populist institutional jurisdiction or international bio-requirement?

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Mirjafari 1
  • Shahram Zarneshan 2
  • Samaneh Rahmatifar 3
1 PhD Candidate in International Law, Department of International Law, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University , Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Specific developments are taking place in the world; "Populism or demagoguery" in its general sense is increasing in political decisions about social-foreign issues, and despite claims that populists are the real voice of the people, populism neither provides a more credible version of democracy, nor a corrective measure to re-align democracies with public opinions. Populists seek to ensure their stability by removing the four main pillars of democracy, including judicial independence, the political rights of disadvantaged groups, gender equality, and freedom of the press from their positions of power. Since implementing the "Principle of Universal Jurisdiction" in the legal system of countries is an example of judicial independence and achieving justice in international criminal law (domestic and international), and given the increase of international crimes and human rights, less need or less willingness on the part of governments to use this trans-regional principle is observed. This uncovers that populism is seriously undermining justice, human rights, democracy, and the rule of law. The main question is "How universal jurisdiction has been turned into a populist or demagogic institution in international law?" and "What factors have led to the slow implementation of the principle of universal jurisdiction in countries over the past decades to date?". These questions could be answered by analyzing the concepts of universal jurisdiction, its related laws in some countries, as well as evaluating the populism view in the political decisions of governments regarding implementing the principle of universal jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Populism
  • Universal jurisdiction
  • International criminal law
  • International law
  • Bio-international