بهره گیری از ظرفیت سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با انتقال ویروس کووید ۱۹؛ نگرشی نوین، موثر و فراگیر در کنترل و پیشگیری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناس گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.48300/jlr.2022.334778.2007

چکیده

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجب گردید در کوتاه زمانی یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی به فوت اشخاص آسیب‌پذیر بینجامد. تجربه دو سال تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار موثر عمل نموده و با خود مراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند. اما عملکرد نامناسب مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم می‌تواند علاوه بر عنوان مجرمانه تهدید علیه بهداشت عمومی (موضوع ماده ۶۸۸ ) و هم چنین قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی ، در مواردی منجر به فوت، نقص عضو و یا منفعت اشخاص دیگر نیز گردد که حسب مورد وقوع جنایتی عمد، شبه عمد و یا خطای محض را به دنبال می‌آورد. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، یافتن پاسخی معتنابه در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مولفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی موثر و کارآمد در کارزار های سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. قاعدتاً فرضیه این پژوهش که موثر بودن این مولفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آن ها را اجرایی و عملیاتی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilizing the capacity of participatory criminal policy to counter the transmission of COVID 19 virus, A new effective and comprehensive approach to control and prevantion

نویسندگان [English]

  • mahdi mozafari anari 1
  • Poupak Dabestani Kermani 2
  • saber islam 3
1 Master of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 PhD in Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

By the end of 2020, the unknown and contagious COVID 19 virus had spread across the globe. medical research and humanities findings show that in addition to the measures of government institutions, it is the people and civil society who can be very effective in breaking the chain of transmission and with self-care, social oversight and collective responsibility Manage. However, improper performance of people in observing the necessary health instructions and care can, in addition to the criminal title of threat to public health (subject of Article 688 and also the Act on the prevention of sexually transmitted diseases and infectious diseases approved in 1320, in some cases lead to death, disability or benefit of other persons. It also leads to intentional, quasi-intentional or pure error, depending on the case. Government criminal policy by legislative, judicial and executive methods alone is not effective in counteracting such criminal titles, and the components of participatory (comprehensive) criminal policy need to be expanded. In fact, the purpose of this study, which has been written in an analytical and practical way, is to find a significant answer to the question of the effectiveness and ineffectiveness of participatory criminal policy in controlling and combating the virus. Participation as an effective and efficient method in today's difficult campaigns such as Corona. As a rule, the hypothesis of this research that the effectiveness of these components has been proved in the following and can be implemented by taking measures at different levels of government and people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Criminal Policy
  • Response
  • Prevention
  • Corona Virus
  • COVID 19