تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

10.48300/jlr.2021.291819.1684

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصة بین‌المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می‌گذارد، موانع غیرتعرفه‌ای است که اغلب بر اساس ضرورت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می‌شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست‌یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین‌الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه‌ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست‌های ملی و بین‌المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Non-Tariff Barriers on International Trade and Sustainable Development Goals

نویسندگان [English]

  • Zahra Shakibi
  • Faysal Ameri
PhD Candidate, School of Law & Political Sciences, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors that negatively affects trade liberalization in the international arena is the non-tariff barriers that are often imposed by developed countries based on political, economic, social, and environmental necessities. These barriers have violated trade freedom and challenged the economic development of countries, negatively affected the achievement of sustainable development goals, and created various problems for developing countries. In this paper, in order to investigate the impact of non-tariff barriers on international trade and sustainable development goals, after a preliminary explanation of the concepts, the role of non-tariff barriers in international trade and their impact on access to international markets, their role in economic development, and the reciprocal impact of non-tariff barriers and sustainable development goals are addressed. Finally, it is concluded that cooperation and coherence in national and international policies will create positive interactions between these barriers and the issue of sustainable development, and eliminate the limiting effects of non-tariff barriers to trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Tariff Barriers
  • Sustainable Development Goals
  • International Trade
  • Environment, National & International Policies