پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.153746

چکیده

پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری  مشتری را درک کند.این فرآیند ها به بانک کمک می کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیزاز نوع فیش برداری می باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها نشان می دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تامین مالی تروریسم  و پولشویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive Financing of Terrorism and Money Laundering By Using Due Deligence Risk of Customer

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Alizadeh 1
  • Houshang Shambiati 2
  • Sadegh Salimi 1
1 Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The fight against money laundering and terrorist financing begins with controlling access to the financial system and preventing dirty money from entering the financial system. Due Diligence  and verifying customer identities is one of the most important challenges banks and financial institutions that those are  faceing  with their clients (low risk and high risk). The purpose of customer Due Diligence is to enable the bank to understand the nature and purpose of customer relationships. These processes help the bank identify potential suspicious transactions. The research method is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in nature. The method of collection is also library-based and the tool for collecting information is the type of catch. The research data were analyzed in a qualitative manner. The findings show that customer Due Diligence is the basis for identifying suspects and tracking crime financing. Finally, customer Due Diligece Regulations for high-risk customers should be tightened up and suspected of active surveillance activities not used as a tool to finance terrorism. Writing of guidelines will also be necessary for Banks  to identify such customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing of Terrorism
  • Money Laundering
  • Situational Prevention
  • Due Diligence customer
  • Bankimg System