منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه مونترال، کانادا

10.48300/jlr.2021.284543.1645

چکیده

انعطاف‌پذیری حقوق کار پدیده‌ای است که طی دهه‌های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی‌سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته‌است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین‌کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده‌های اسنادی به نگارش در‌آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف‌سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم‌های اقتصادی از دوره‌ی میانه تا کنون بررسی می‌شود و آن‌گاه ویژگی‌ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی‌تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور‌های جهان مطالعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexibilization of labor law in the light of the informatization of global economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalali 1
  • Mohammad Hossein Bostani 2
  • Fateme Bostani 3
1 Shahid Beheshti University Faculty of Law
2 department of public law, faculty of law, shahid beheshti university, Tehran, Iran
3 university of Montreal, Canada
چکیده [English]

Flexibilization of law has emerged in recent decades in the wake of the reduction of government oversight on economic affairs and the application of privatization policies to harmonize labor law regulations with new economic conditions, which means the more freedom of employers in terms of employment conditions, working conditions and the possibility of dismissal of workers. On the other hand, the informatization of economy, the expansion of service careers and the growing role of individual knowledge and creativity in the economy have empowered workers to play a decisive role in the labor market. In this study on the fundamental changes of labor law which has based on documentary data, we are seeking to answer the question of “Why and how the changing labor relations, especially flexibilization of labor law, in the process of economic post-modernization has happened?” In this regard, firstly, changes in economic paradigms from the middle Ages to the contemporary age have been considered and then the features and effects of this post-modernization in working relations and ultimately in labor law (Flexibilization of labor law) have been discussed. For a more objective examination, the issue of legal changes resulting from this global economic phenomenon has been studied in some countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor law
  • Flexibilization
  • post-modernization
  • globalization
  • Informatization of economy