مسؤولیت غیرقراردادی نقض حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی،گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.334302.2003

چکیده

گسترش تجارت الکترونیک و فراگیر شدن انجام معاملات تجاری با استفاده از ابزارهای الکترونیک، اقبال گسترده‌ای را از سوی مصرف‌کنندگان برای انجام معاملات تجاری از این طریق، به دنبال داشت. تجارت الکترونیک نیز مانند هر بازار خرید دیگری بر مصرف‌کننده استوار است و حمایت از مصرف‌کننده امری اجتناب ناپذیر است؛ خصوصاً اینکه محیط الکترونیک در کنار مزایای قابل توجهی که برای مصرف‌کننده دارد، چالش‌های زیادی نظیر نقض حقوق با ابزارهای جدید و ابعاد گسترده به همراه داشته است و در بسیاری از موارد، میان ناقض حق و مصرف‌کننده، رابطه قراردادی وجود ندارد. غالب ادبیات موجود در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک موقوف به مسؤولیت قراردادی است و مقاله حاضر به بررسی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در محیط الکترونیک با تمرکز بر مسؤولیت غیرقراردادی می‌پردازد که موضوعی کاربردی است و در عین حال، کمتر در ادبیات حقوقی ما مورد تحلیل قرار گرفته است. برای رفع این خلاء تحقیقاتی از طریق روش کتابخانه ای به این پرسش می‌پردازد که آیا رژیم مسؤولیت غیرقراردادی در تجارت الکترونیک برای حمایت از مصرف‌کننده، متفاوت از قواعد محیط فیزیکی‌ است یا خیر؟ و آیا حقوق ایران دارای مقررات روشن و جامعی در این زمینه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-contractual Liability of the Infringement of Consumer’s Rights in Electronic Commerce

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Maedeh Safari 2
  • Sara Molapanah 3
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Bachelor student, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Bachelor student, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The development of e-commerce and the widespread conduction of transactions using electronic tools have led to an increased tendency towards the implementation of electronic transactions among consumers. E-commerce, like any other commercial market, is customer-centered so the protection of consumers is an unavoidable necessity; in particular, the electronic environment, in addition to its significant benefits for the consumer, has brought many challenges such as infringement of rights with new tools and large dimensions, and in many cases, there is no contractual relationship between the infringer and the consumer. The majority of researches, concerning consumer protection have merely concentrated on contractual liability; however, the present study examines the protection of consumer rights in the electronic environment with a focus on non-contractual liability, which is a new and practical issue. To address this academic gap through a library research approach, our main inquiry is whether the regime of the non-contractual liability for consumer protection in e-commerce is different from physical commerce? And do Iranian law have clear and comprehensive regulations in this regard?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-contractual liability
  • Electronic commerce
  • Comparative studies