نقش نهاد اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق،تهران جنوب واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

4 استاد، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.351205.2120

چکیده

نهاد حل و فصل در هر سازمانی به عنوان امر مهمی در اعتبار و اجرای آرا آن نهاد شناخته می شود که توجه به آن در اسناد تاسیس هر نهاد بسیار مورد توجه بوده است. بدین صورت که نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از مولفه های استحکام آرا و احکام سازمان بدل گشته است که به دلیل مهم این سازمان برای تجارت بین المللی کشورها معمولا حضور در این سازمان را مغتنم می شمارند. در این مقاله سعی بر این است که عوامل تاثیرگذار در توسعه حقوق بین الملل تجاری که مبدا آن نهاد حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت می باشد را مورد توجه قرار دهیم. لذا با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی نقش نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در توسعه حقوق بین الملل تجاری پرداخته ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد که عامل ثبات آرای سازمان جهانی تجارت و ضمانت اجراهای آن به توسعه حقوق بین الملل تجاری منجر شده است. همچنین توسعه را می توان در نظم نوین حقوقی سازمان تجارت جهانی، یکپارچه سازی حقوق بین الملل تجاری، حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز در حوزه حقوق بین الملل تجاری، به کار بستن روش های نوین در ممانعت از چندپاره شدن حقوق بین الملل تجاری، جلوگیری از تفسیر مضیق از مقررات مربوطه و نوآوری هایی که در رویه استینافی این سازمان پدیدار گشته است،

کلمات کلیدی:
حل و فصل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین الملل تجاری، توسعه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the International Trade Organization ś dispute in the development of international trade law.

نویسندگان [English]

  • Sepideh Zebardast 1
  • Seyyed Ghasem Zamani 2
  • Hossein Sharifi Tarazkoohi 3
  • Reza Mousazadeh 4
1 PhD student, Department of Law, South Tehran, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Law and Political Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty Member, Department of International Law, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The settlement institution in any organization is known as an important matter in the validity of decisions of that intitution, which has been paid much attention in the founding documents of each institution and the settlement body has become one of the components of the strength of verdict and award of the organization, which due to the importance of this organization, countries usually consider their presence in this organization. the validity of its verdicts has led to the development of international commercial law. In this article, we try to consider the factors influencing the development of International Commercial Law, the origin of which is the settlement of disputes body of the World Trade Organization. with the analytical-descriptive method, we have studied the role of the WTO settlement of disputes body in the development of international commercial law. The research findings show that the factor of stability of the WTO verdicts and guarantee of its implementation has led to the development of international commercial law. Development can also be seen in the new legal order of the World Trade Organization, the integration of international commercial law, the peaceful settlement of disputes in the field of international commercial law, the application of new methods to prevent the fragmentation of international commercial law, Prevent a strict interpretation of the relevant regulations and innovations that have emerged in the appellate procedure of this organization. There are factors involved in this that are addressed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organization
  • development
  • Trade law