درنگی در بنیادهای حق و دعوا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار،گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.48300/jlr.2022.365263.2185

چکیده

تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می‌شود. چرا که حق واقعی، حق حمایت و تضمین‌شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آن که دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به‌حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود این که ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن‌چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری، امکان‌پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه‌ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می‌کند. هر چند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف، ارتباط یاد شده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه‌شده، تقسیم‌بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه‌ها و گاه نتیجه دعوای اقامه‌شده، بستگی به‌حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به‌صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها موردبررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of right and litigation

نویسندگان [English]

  • Ali Shamsi 1
  • Hassan Mohseni 2
  • Dawood Nasiran Najaf Abadi 3
1 PhD student, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

The baisic focus Of this writing about the relation between Substantive rightand the Action whiche allege to adjudication and profe of that.BecauseReal right, is the protected and guaranteed. On the other hand, litigation isalso a means to achieve the right and serve it. Nevertheless, theconnection between rights and disputes or litigation is so strong, andsometimes complex, that it is impossible to imagine one without the other.The overlap and dependence of rights and disputes is like the embodimentof a two-sided coin. Each side of the coin finds meaning next to the other.However, this relationship will have important theoretical and practicalresults. Whether the acceptance or non-acceptance of the lawsuit, the legalelements of the lawsuit, the division of types of lawsuits, the jurisdiction ofthe courts and sometimes the outcome of the lawsuit, depend on thesubstantive right of origin of the lawsuit. This article tries to examine andanalyze this relationship and overlap of rights and litigation and its resultsin Iranian law and other country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Dispute
  • Litigation
  • Procedure
  • Substantive Right