دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه،تهران، ایران

2 استادیار سابق گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.367714.2197

چکیده

اشغال بخش گسترده‌ای از سرزمین‌ های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت‌هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودن فلسطین در حقوق بین‌الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین‌الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی از 2 ژانویه 2015، از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آن که خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرفِ آن که فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقالة حاضر آن است که در پرتو رأی شعبة مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقالة پیشِ رو، با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، به این نتیجه نائل می‌شود که علی‌رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان‌های مختلف بین‌المللی، در پذیرش آن به‌عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین‌المللی و تبعاً احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریة تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statehood of Palestine and the exercise of jurisdiction by the International Criminal Court with emphasis on the decision of the Pre-Trial Chamber

نویسندگان [English]

  • Savalan Mohamadzadeh 1
  • SEYED TAHA MOUSAVI MIRKOLAEI 2
  • keivan eghbali 3
1 Researcher of Human Rights and International Law Department of the Judiciary Research Institute
2 Former Assistant Prof., Department of Public Law and International Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
3 Researcher of the Judiciary Research Institute
چکیده [English]

The occupation of a large part of Palestinian lands and long history of war and killings in parts of the said land have always made the existence of a Palestinian state in international law ambiguous. The decision of 5February 2021 of the PTC regarding the exercise of jurisdiction over the crimes committed by the Israeli authorities in the occupied territories, has led to the necessity of raising the issue again in international law. Granting the status of Non-Member Observer State to Palestine according to G/ A Resolution 67/19 in 2012and Palestine's accession to the Rome statute on2January2015, were among the preparations for issuing the said decision. In this decision, PTC without considering itself bound to assess the situation of Palestine's statehood, considered the Court competent to hear,simply because Palestine is a member state of the statute.The basic question in this article is that in the light of the decision of PTC , what role and position does the statehood of Palestine have in determining the jurisdiction of the court?The following article, with the descriptive-analytical method and library tools, reaches the conclusion that despite the existing doubts about the effective control over the land, granting the status of non-member observer state in the UN to Palestine and joining to Various international organizations have had a significant impact in accepting it as a member state in theICC and consequently in confirming the jurisdiction of the Court; A process that indicates an implicit emphasis on the Constitutive theory of recognition in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statehood
  • Palestine
  • Jurisdiction
  • International Criminal Court
  • Israel