اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت‌های ناشی از اجتماعات:مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استاد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.344312.2066

چکیده

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسانهاست که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفاء می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاستهای دولت‌ها برگزار می‌گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تامین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت می‌باشد. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تامین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سوال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولتها بویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می‌باشد و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات،کتابخانه‌ای است. نتیجه‌ی این پژوهش نشان می‌دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر می‌باشد اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در « قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به نظر می‌رسد که پلیس جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت موثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می‌توان به زور متوسل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Police Powers and Commitments in Controlling Community-Based Violence: A Comparative Study of Iranian Law and International Human Rights Rules

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Ganjali Darani 1
  • Sattar Azizi 2
  • Shahram Zarneshan 3
1 PhD student, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 International Professor of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Associate Professor of International Law, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Freedom of association is one of the most important human rights of human beings, which also plays a serious role in the demand and realization of other human rights. In many cases, these rallies are held to protest participants' against government's policies. The peaceful holding of rallies and the important role played by the police and other security forces in securing them are among the important issues that need to be addressed. In some cases, some participants in peaceful rallies may resort to violence and the police may be forced to use force to maintain order and security. The fundamental question of this article is what are the powers and obligations of governments, especially in the use of force to control peaceful assembly? The research method of this research is analytical-descriptive and the method of collecting information is library. The results of this study show that Iran's domestic regulations are generally in line with human rights standards, but in some cases there is a conflict between these regulations. In Law on the Use of Weapons by Armed Forces Officers, the police appear to use weapons to control illegal assemblies if other means are not effective, but in the human rights system, police can use force only in cases of legitimate self-defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peaceful assembly
  • freedom of association
  • right to life
  • prohibition of torture
  • police