محدودیت های پلتفرم های دیجیتال در قانون بازار دیجیتال اتحادیه اروپا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فقه و حقوق، گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.48300/jlr.2022.374563.2216

چکیده

گسترش فناوری منجر به وابستگی جوامع به دنیای دیجیتال شده است تا جایی که امروزه زندگی انسانی بدون استفاده از این خدمات مختل می شود؛ اما از یک سو همه گیری و عدم وجود جایگزین واقعی برای پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات اصلی بازار های دیجیتال مثل موتور‌های جستجو، شبکه های اجتماعی و سیستم های عامل موجب انحصار در بازار، عدم رقابت و به خطر افتادن حقوق کاربران تجاری و کاربران نهایی شده و از سوی دیگر، موقعیت و تسلط این پلتفرم ها بر بازار های دیجیتال منجر به تبدیل شرکت های مالک آنها به قانون گذاران خصوصی شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در راستای حاکمیت پلتفرم قانون Digital Market Act را در سال 2022 تصویب نمود که هدف از آن ایجاد الزامات و تعهدات برای شرکت های دروازه دار (Gatekeeper) و جلوگیری از انحصاری شدن بازار و حفظ حقوق کاربران است. این پژوهش در نظر دارد تا با نگاهی تحلیلی و تمثیلی قانون DMA را بررسی کند تا علاوه بر تاکید بر ضرورت حاکمیت پلتفرم، به آثار این قانون در کشور های عضو اتحادیه اروپا بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitations of digital platforms in EU digital market Act

نویسنده [English]

  • Ali Nakhjavani
Master of Jurisprudence and Law, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of technology has led to the dependence of societies on the digital world to the extent that today human life is disrupted without the use of these services. But on the one hand, epidemic and the lack of a real alternative to the Platforms that provide the main service of digital market, such as search engines, social networks and operating systems, lead to monopoly in the market, lack of competition and endangers the right of business users and end users. And on the other hand, the position and dominance of these platforms on digital markets has led to the transformation of their owning companies into private legislators. in line with Platform Governance, European Commission approved the Digital Market Act in 2022, which aims to create obligations for Gatekeepers and prevent monopolization of the market and protect users' rights. This research intends to analyze the DMA with an analytical and metaphorical view in order to emphasize the necessity of platform governance and the effects of this law in EU member states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Law
  • Digital Market Act
  • European Union
  • Gatekeeper
  • Platform Governance