چالش‌های تعریف افراط‌گرایی دینی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

10.48300/jlr.2023.382286.2269

چکیده

مقابله با افراطی گری دینی اگر چه از جانب بسیاری از سیاستگذاران و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است و لکن این موضوع در مقدمتاً دارای مشکلی اساسی است و آن اینکه افراطی گری دینی چیست؟ این مقاله قصد دارد مقدمه ای باشد بر تعریف موضوع افراط گرایی دینی در حقوق بین الملل، از این لحاظ تلاش گردیده با بیانی ساده و دور از مفاهیم پیچیده ضمن بررسی معنای افراط و دین به ویژه بر اساس اسناد بین المللی، به تعریفی در دسترس نسبت به افراطی گری دینی در چهارچوب حقوق بین الملل دست یابد. به لحاظ پیچیدگی دو موضوع دین و افراط و اثرات ارائه هر تعریف در این تعریف لزوما جامع و مانع نخواهد بود و لکن می تواند به محققینی که قصد دارند در زمینه مبارزه با افراطی گری دینی فعالیت می نمایندآشنایی نسبت به این موضوع ارائه دهد. سوال اصلی در این مقاله آن است که منظور از افراطی گری دینی در حقوق بین الملل چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‌های و با بررسی اسناد و متون بین المللی و تارنماهای اینترنتی تلاش نموده تا با بررسی تعاریفی از دین و افراط پاسخی منطقی برای پرسش یادشده بیابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges of defining religious extremism in international law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Lesani sangachin 1
  • Shahram Zarneshan 2
  • Mohsen Mohebi 3
  • Seyyed Ghasem Zamani 4
1 Phd candidate of International Law, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran
2 Assistant Professor of Allame Tabatabyi University
3 Dept.Public Law and Intl Law-Faculty of law & poluitical sciences- Azad University, Sciences & Reseaches
4 Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Countering religious extremism has been emphasized by many policymakers and lawyers, but this issue has a fundamental problem in the first place, and that is, what is religious extremism? This article aims to be an introduction to the definition of religious extremism in international law, in this sense, an effort has been made with a simple expression and away from complex concepts, while examining the meaning of extremism and religion, especially based on international documents, to an accessible definition. achieve religious extremism within the framework of international law. In terms of the complexity of the two issues of religion and extremism and the effects of presenting each definition in this definition, it will not necessarily be comprehensive and hinder, but it can provide familiarity with this issue to researchers who intend to work in the field of fighting religious extremism. The main question in this article is what is meant by religious extremism in international law? The present research has tried to find a logical answer to the mentioned question by examining the definitions of religion and extremism through the descriptive-analytical method and through the study of libraries and by examining international documents and texts and websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extremism
  • religion
  • definition
  • international law