مطالعه تطبیقی اعتراض ثالث به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 ، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.48300/jlr.2023.394808.2333

چکیده

بحث اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی یکی از مباحث مهم در نظام حقوقی کشورمان می‌باشد. نوسان قیمتها و وجود تورم در اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی و نقص در قوانین و مقررات از عواملی هستند که موجب طرح موضوع ورشکستگی واقعی یا صوری بازرگانان در دادگاه می‌شوند. از آن جهت که ورشکستگی به طور مستقیم بر حقوق بستانکاران و میزان بدهی تاجر ورشکسته تأثیر دارد، در قوانین کشورهای مختلف، اعتراض شخص ثالث به ورشکستگی پیش‌بینی شده و مقررات، قواعد و آثار خاصی برای این موضوع مقرر شده است. شباهت مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به ورشکستگی در حقوق ایران، مصر و الجزایر بر مقید به مهلت بودن این نوع از اعتراض و عدم تبعیت آن از مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی، دلالت دارد.
در این مقاله، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و الجزایر مفهوم معترض ثالث در اعتراض به ورشکستگی، تشریفات طرح و رسیدگی به اعتراض ثالث به ورشکستگی و آثار آن، مهلت طرح اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی و راهکارهای کاهش سوء استفاده از مهلت اعتراض ثالث نسبت به ورشکستگی بررسی می‌شود. تفکیک میان حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف، امکان یا عدم امکان طرح اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی، دقت در رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، امکان یا عدم امکان استیناف از حکم ورشکستگی و بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته از راهکارهای کاهش سوء استفاده از مقررات ورشکستگی می‌باشد که در این مقاله بررسی گردیده و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط برای حقوق کشورمان ارایه خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the third objection to bankruptcy in the laws of Iran, Egypt and Algeria

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • MohammadReza Akbari 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD student of private law, Islamic Azad University, Semnan branch
چکیده [English]

The issue of third party objection to the bankruptcy award is one of the important issues in the legal system of Iran. Fluctuation of prices and existence of inflation in the economy, economic sanctions and ambiguity in Acts and regulations are among the factors that cause the issue of real or virtual bankruptcy of businessmen in the court. Due to the fact that bankruptcy directly affects the rights of creditors and the amount of debt of the bankrupt businessman, in the laws of different countries, third-party objections to bankruptcy are foreseen and special regulations, rules and works have been established for this issue. The similarity of the deadline for third-party objection to bankruptcy in the laws of Iran, Egypt and Algeria implies that this type of protest is bound by the deadline and does not comply with the general provisions of the Civil Procedure Law.
In this paper, with a comparative study in the laws of Iran, Egypt and Algeria, the concept of a third-party objector in protesting bankruptcy, the formalities of filing and handling a third-party objection to bankruptcy and its effects, the deadline for filing a third party objection to the bankruptcy award, and ways to reduce the abuse of the deadline of third objection to bankruptcy is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third party objection
  • bankruptcy
  • deadline
  • suspension date
  • judicial procedure