چالش‌های استرداد دارایی ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق، دانشکده‌ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، مرکز تحقیقات حقوق و معاضدت قضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار گروه حقوق، مرکز تحقیقات حقوق و معاضدت قضایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

10.48300/jlr.2023.401637.2362

چکیده

فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی و بین‌المللی بدان توجه جدی شده است. با بررسی اسناد و مدارک موجود در سیاست‌های قضایی می‌توان به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از ابعاد گوناگون درصدد پیشگیری و مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی هستند، پی برد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه‌ای به بررسی چالش‌های استرداد دارایی ناشی از فساد در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون‌ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که کشورهای مختلف در سراسر جهان با پیوستن و به کارگیری رهنمودهای این مراکز در زمینة پیشگیری و مقابله با فساد، قوانین خود را سامان می‌بخشند. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی همگرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب‌تر سر و سامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضائی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارایه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی و ... در زمینة مبارزه با فساد اثرگذار بوده‌اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست‌ها ، فرضیة پژوهش که قابلیت استناد به سیاست‌های نظام حقوقی است، مورد تأیید قرار گرفته و چنین تبیین شده است که ضرورت استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of property restitution caused by corruption in Iran's legal system

نویسندگان [English]

  • Sayyed Vahid Kazemi 1
  • Mohammad Rouhani Moghadam 2
  • Asal Azimian 3
1 Ph.D student in Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Center for Legal Research and Legal Aid, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Legal Research Center, Shahrood Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Corruption is one of the issues that have been given serious attention at different national, international and regional levels. By examining the documents and documents available in the judicial policies, it is possible to understand the policies and programs that try to prevent and deal with this great social problem from various dimensions. In this article, the challenges of property restitution caused by corruption in Iran's legal system have been investigated using a descriptive, analytical and library-based method. In this regard, international anti-corruption conventions and centers have been considered as the first priority, that different countries around the world organize their laws by joining and applying the guidelines of these centers in the field of preventing and dealing with corruption. In this way, efforts have been made at international levels to organize the fight against corruption in a more favorable way by taking concerted measures. Also, at the national level, the actions of the judicial and legal institutions of the system, such as strengthening cooperation to fight and follow up on corruption, presenting a report on the state of corruption at the national level, etc., have been effective in the field of fighting corruption. Finally, according to the nature and position of these policies, the hypothesis of the research, which is the ability to refer to the policies of the legal system, has been confirmed and it has been explained that the necessity of restitution of illegitimate property and assets is one of the basic principles in Iran's legal system,

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • return of property
  • UNCAC
  • legal system
  • Iran