مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.48300/jlr.2022.355012.2145

چکیده

برجام از جمله توافق‌نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی به دو کارویژه تقنین و سیاستگذاری می‌باشد. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون‌گذاری نیست، بلکه مجموعه‌ دستگاه قانونگذاری و نهادهای تابعه می‌باشدکاروِیژهای مجلس شورای اسلامی منحصراً به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که عهده دار تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع، کل سازوکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی علی الخصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر می‌باشدشورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و اصل 176 که شورای عالی امنیت ملی میتواند در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the common chapter on the competences of the Islamic Council Parliament and the Supreme National Security Council on the issue of JCPOA

نویسنده [English]

  • Ali Ghorbanpour
PhD in Public Law, Department of Law, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The JCPOA is one of the agreements where the competence of the authorities involved in it is questionable. Therefore, with this approach, the aim of the current research is to study the common chapter of the competences of the Islamic Council and the Supreme National Security Council on the issue of JCPOA by using analytical -descriptive method and using library resources. The findings of the research show that the origin of the joint powers of the Islamic Council and the Supreme National Security Council is the two special tasks of legislation and policy making. Contrary to popular belief, the competences of the Islamic Council are not only legislative, but also a set of legislative bodies and subordinate institutions. The functions of the Islamic Council are exclusively for the three functions of legislation, supervision and interpretation of ordinary laws. In addition to the Islamic Council, the Supreme National Security Council, which is responsible for the regulation and implementation of the national security strategy in the country,in fact, the entire mechanisms for regulation and follow-up of national security,especially Iran's peaceful nuclear program, which is one of the most important topics of Iran's foreign policy in three It is the last decade After the leadership body. the Supreme National Security Council is the highest body whose rulings are in force. That is, the approvals of the Supreme National Security Council are valid for all executive bodies of the country with the approval of the leadership and there is no need to go through.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Council parliament
  • Supreme National Security Council
  • JCPOA
  • National Security
  • Constitution