تأثیرعدم حضورمتهم دردادرسی کیفری ازمنظرحقوق دفاعی ونهادهای ارفاقی متأثرازعدالت ترمیمی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران.

10.48300/jlr.2023.337012.2022

چکیده

در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم،متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد درمعرض تعقیب ایفاء می کند.علاوه براینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات می باشد،رعایـت حقـوق دفاعـی وی نیز الزامی است.به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیاندیده وهمچنین اثبات برائت یا بزهکاری،حضورمتهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد.یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 استماع اظهارات ودلایل متهم است.درصورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم ،دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه روخواهد شد وبا فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت ،کشف حقیقت با صعوبت همراه ودرمسیری همچون اطاله دادرسی بـه عنـوان یکـی از چالش هـای احصـاء شـده سـندتحول قضایی،تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم ومحرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی وجلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهدرفت. ازمهمترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب ازنحوه محاکمه،عدم آگاهی از حقوق دفاعی وتردید به بی طرفی قضات، بازداشـت های اضافـی ورفتارخودسرانه مأمورین دربدودسـتگیری ودوران تحـت نظـرمی توان برشمرد.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ومطالعه منابع حقوقی مرتبط،مجلات تخصصی وقوانین کیفری ایران باهدف بررسـی این خلأ دادرسـی تدویـن شـده وعواملی که موجـب عـدم حضورمتهـم در فرایند تحقیـق ودادرسـی میگردد، ضمـن ارائه راهکارهـای اجرایـی موردتحقیق قرارگرفته اسـت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the standpoint of defense rights and the impact on social institutions aligned with restorative justice, the implications arising from the absence of the accused in criminal proceedings

نویسنده [English]

  • Reza Jorjandi Moghaddam
PhD student of criminal law and criminology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

In the course of criminal proceedings, both in the private and public realms of the offense, the individual facing charges assumes a pivotal role as the accused. To uncover the truth, safeguard lost rights, and establish acquittal or delinquency, it is crucial for the accused to appear before the judicial authority. Among the primary concerns pertaining to defense rights, as outlined in Article 5 of the Criminal Procedure Law ratified in 2012, is the examination of the accused's statements and justifications. Failure to reach the accused following the commission of the crime will result in procedural loopholes, impeding a fair trial and complicating the pursuit of truth due to hesitancy in disclosing information. This may potentially lead to prolonged hearings, as highlighted in the judicial reform document's list of challenges, and result in the violation of the victim's rights, deprivation of the accused's rights, and the negation of the application of legal institutions and the principles of restorative justice. Fear or intimidation regarding the trial process, limited awareness of defense rights, doubts regarding the impartiality of judges, additional detentions, and arbitrary conduct by law enforcement officers during arrest and surveillance are among the significant factors contributing to the difficulty in accessing the accused. This article has been meticulously crafted using the descriptive analytical approach, incorporating an examination of pertinent legal sources, specialized publications, and criminal legislation of Iran. Moreover, this study endeavors to propose practical solutions for effective implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accused
  • defensive rights
  • restorative justice
  • criminal proceedings
  • victim