بررسی میزان کارآمدی ابزارهای نظارتی قوه مقننه بر عملکرد قوه مجریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ موردکاویِ «سئوال» و «تذکر»

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2024.428328.2506

چکیده

سئوال و تذکر دو ابزار نظارتی مجلس برای کنترل قوه مجریه در چارچوب نظام حقوقی ایران به شمار می روند که در خصوص کارآمدی آن ها بر عملکرد دولت، ابهامات و چالش های عدیده ای وجود دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر بر عملکرد قوه مجریه در نظام حقوقی داخلی، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسید. یافته ها نشان داد که نقصان و ابهام موجود در قانون آیین نامه داخلی مجلس و ضعف های ساختار ارتباطی میان دو قوه و فرهنگ سیاسی حاکم، تأثیرگذاری ابزار نظارتی سئوال و تذکر را بر مسئولیت پذیری، پاسخگویی و اصلاح عملکرد دولت با مشکل مواجه نموده و این ناکارآمدی خود منجر به توالی فاسد دیگری چون تضعیف نظارت مجلس بر دولت، تورم تقنینی، بکارگیری ابزارهای نظارتی به صورت کمی و پرتکرار و یا با هدف گروکشی و تسویه حساب سیاسی و نهایتا تشدید تنش در روابط میان مجلس و دولت گردیده است؛ از این‌روی مجموعه عواملی که چون ارتقاء کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر را از طریق اصلاح قوانین، و تمسک به رهیافت هایی چون تغییر نصاب طرح سئوال، تفکیک بین تذکر ملی و منطقه ای و افزایش قلمرو نهادهای مشمول طرح سئوال و تذکر در کنار تقویت تقویت فرهنگ سیاسی و بهره گیری از رسانه ها و تشحیذ افکار عمومی، ضروری می نماید. در ارتقا کارآمدی ابزارهای نظارتی سئوال و تذکر تاثیر بسزایی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: مجلس، دولت، نظارت، عملکرد، سئوال، تذکر،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of legislative monitoring means on the executive branch, Case study of "question" and "admonition in The legal system of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Ashtari roknabadi
Graduated from Master of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Question and admition are two monitoring tools of the parliament to control the executive branch in the framework of Iran's legal system,and there are many ambiguities and challenges regarding their efficiency on the performance of the government. Based on this,the present research was carried out with the aim of investigating the efficiency of monitoring tools of questions and reminders on the performance of the executive branch in the domestic legal system, using documentary sources and using a descriptive-analytical method.The findings showed that the deficiency and ambiguity in the parliament's internal regulation law and the weaknesses of the communication structure and political culture have hindered the effectiveness of the monitoring tool of questions and reminders on the responsibility, accountability and reform of the government's performance, and this inefficiency It has led to another sequence,such as the weakening of the parliament's supervision over the government, legislative inflation, the use of quantitative and frequent monitoring tools or with the aim of hostage-taking and political settlement, and finally,the escalation of tension in the relationship between the parliament and the government. Is; The set of factors that improve the effectiveness of the monitoring tools of questions and reminders through the amendment of laws and adherence to approaches such as the change of questionnaires, the separation between national and regional reminders, and the expansion of the territory of institutions subject to questions and reminders, along with the strengthening of political culture and interests Taking from the media and sharpening public opinion is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parliament
  • government
  • monitoring
  • question
  • admonition