نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و حمایت دیپلماتیک دولت از تبعه خویش

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.48300/jlr.2022.328602.1953

چکیده

با توجه به برجسته شدن نقش فرد در حقوق بین الملل و حضور اشخاص در کنار دولت به عنوان تابع فعال حقوق بین الملل, از جنبه‌های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و ... می‌توان تأثیر این حضور را بررسی نمود. با فعالیت اشخاص خصوصی در عرصه سرمایه گذاری و با توجه به پذیرش رعایت حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان, مفهوم حمایت دیپلماتیک با هدف تضمین حقوق سرمایه گذاران خارجی در برابر تهدیداتی از قبیل سلب مالکیت و مصادره اموال, ملی سازی و هرگونه نقض تعهدات قراردادی در سرزمین دولت میزبان و سرمایه پذیر نیز وارد حوزه سرمایه گذاری گردیده است. مهم‌ترین کارکرد حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذاران، جبران خسارتی است که از نقض حقوق سرملیه گذاران خارجی نشأت می‌گیرد. با این وجود امروزه, با در نظر گرفتن موانع موجود در توسل به مکانیسم حمایت دیپلماتیک از جمله عدم جبران واقعی خسارت به دلیل روند طولانی مراجعه به محاکم داخلی به عنوان یکی از پیش شرطهای اعمال این مکانیسم, موجبات توسل به راهکارهای جایگزین هم‌چون انعقاد معاهدات دوجانبه، ارجاع به داوری و عضویت در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید) را فراهم نموده است و همین امر نمایانگر کاهش کاربرد حمایت دیپلماتیک گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of foreign investment agreements and government diplomatic support for its citizens

نویسندگان [English]

  • sayed ghasem zamani 1
  • SAYED HOOMAN HOSSEINI 2
1 Professor, Faculty Member, Department of Law, Allameh Tabatabai University
2 PhD student, Department of Law, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Considering the prominent role of the individual in international law and the presence of individuals alongside the government as an active function of international law, the impact of this presence can be examined from various political, social, economic and other aspects. With the activity of private individuals in the field of investment and considering the observance of the minimum international standards of treatment of foreigners, the concept of diplomatic protection aims to guarantee the rights of foreign investors against threats such as expropriation and confiscation of property, nationalization and any breach of contractual obligations. It has also entered the field of investment in the land of the host and investable government. The most important function of diplomatic protection of investors is to compensate for damages arising from the violation of the rights of foreign investors. However, today, considering the obstacles in resorting to the mechanism of diplomatic protection, including the lack of real compensation due to the long process of appealing to domestic courts as one of the preconditions for the application of this mechanism, leads to alternative solutions such as concluding bilateral treaties. , Has referred to arbitration and membership in the Convention for the settlement of disputes arising out of the investment of States and nationals of other States (OXID), and this has shown a reduction in the use of diplomatic protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • foreign investment
  • diplomatic support
  • government
  • citizen