قابلیت اعادۀ اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحۀ اصلاح قانون تجارت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق‌الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می‌توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می‌تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی[3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می‌تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می‌تواند اعاده اعتبار نماید.
    1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility or impossibility of rehabilitation of legal entities and its condition in trade law act of 1311 looking to trade reform bill

نویسندگان [English]

  • Mehdi sokhanvar 1
  • Seyed ali hoseyni 2
1
2
چکیده [English]

Rehabilitation is return trader status and credit to rights before bankruptcy  which are away from trader by the law. There is no doubt of complete rehabilitation of legal entities, because when a trader has refined all of his/her debts and its subsidiary, he/she rehabilitates indeed and none of business companies are excluded from this rule. It can be inferred from art.506 & 565 together that the legal entity can has a legal rehabilitation. Under art.506 legal entity can have a composition with its creditors and pursuant to art.565 a trader who has a composition can rehabilitate. So there is possibility of rehabilitation of legal entity because of survival of its legal character between dissolution and liquidation. The business company which has a composition and fulfills its contractual obligations and proves its honesty within five years from the date of declaration of bankruptcy can rehabilitate. Also if the company which can’t pay off  its debts but its creditors give consent to its rehabilitation or discharge it from all of debts, can rehabilitate. When the company can’t make a composition and liquidation is done before five years rehabilitation is not possible. As soon as liquidation takes at least five years from date of declaration of bankruptcy and other requirements present the company can do so.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right rehabilitation
  • legal rehabilitation
  • Legal personality – Bankruptcycomposition
1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سمت، چاپ دهم، 1386.
2. افتخاری، جواد. حقوق تجارت 4 نظری و کاربردی: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی. تهران: ققنوس، 1379.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
4. حسنی، حسن. حقوق تجارت. تهران: نشر میزان، 1378.
5. خواجوی، محمد. «اعاده اعتبار شرکت‌های تجاری». مجله مجموعه حقوقی 9 (1322).
6. دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، چاپ پنجم، 1384.
7. روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: فردوسی، 1384.
8. ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. ج 4. تهران: نشر دادگستر، 1375.
9. صقری، محمد. حقوق بازرگانی: ورشکستگی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376.
10.فرحناکیان، فرشید. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میزان، چاپ چهارم، تهران، 1390.
11. قائم‌مقام فراهانی، محمدحسین. حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه. تهران: نشر دادگستر، 1375.
 12. وثوق آشتیانی، محمد علی. «اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت‌های تجارتی». مجله مجموعه حقوقی 26 (1322)، 255 ـ 257.
 
قوانین
1. قانون تجارت مصوب، 1311.
2. لایحه صلاح قانون تجارت.