حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت  ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت  ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law and Human Security at the Third Millennium

نویسنده [English]

  • Armin Talaat
چکیده [English]

National Security (state), was appeared along with the emergence of independent states sovereignty means. The National Security was considered state as the only security and its main concern was to keep safe the state from external military threats. Lack of sufficient attention to threats which target human subjects were led to human security term into the legal literature. The term was manifested firstly in Independent Commission on Disarmament and security issues (Palme Commission). United Nations Development Program also studied legal and conceptual aspects of human security after a decade, and stated that the individuals must be at the heart of affairs. UNDP in report it’s in 1994 pointed two major parts of human security: freedom from fear and freedom from want. Human security concern is recognition and elimination elements which threat individuals’ rights every wherein the world. The common goal between human rights and human security has caused that some scholars suppose these two concepts are the same. However, it is noteworthy that the study areas of human security are broader than human rights. States and international organization have attempted in order to promote and development human security in the recent years. One of those efforts is United Nations and its specialized agencies acts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • Human Security
  • United Nations Development Program
  • Human rights
منابع فارسی
1. تاموشات، کریستیان. حقوق بشر. ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1391.
2. تیگرشتروم، باربارا فن. امنیت انسانی و حقوق بین الملل. ترجمه اردشیر امیرارجمند. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.
3. دولت‌آبادی، عباس جعفری. «از امنیت ملی تا امنیت انسانی». حقوق 4 (1389)، 37.
4. قاسمی. «نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار». فصلنامه مطالعات راهبردی 3 (1387): 528.
5. کِر، پائولین «امنیت انسانی». ترجمه سیّدجلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی 3 (1387): 602.
 
منابع لاتین
1. Bert Edstrom. Japan And The Challenge Of Human Security, “The Founding of a New Policy 1995-2003, Singapore, Institute for Security and Development Policy, 2008, 12.
2. Glasius Marlies and Mary Kaldor, A Human Security Doctrine for Europe “Project, Principle, Practicalities”, London and New York, Routledge, 2005, 8.
3. Jensen, Fairlie .“the  practice of  human security theory a case study of US and EU policy in the Middle east and north Africa”, Human Security Journal, Issue 2, June 2006, 35. 
4. Montesquieu, Charles. the Spirit of Laws, Trans: Thomas Nugent, Canada, Batoche Books, 2001, 21.
5. Remacle, Eric. “Approaches to Human Security: Japan, Canada and Europe In Comparative Perspective”, Journal of Social Science, No 66, September 2008, 7- 8.
6.  Tadjbakhsh Shahrbanou and Anuradha M. Chenoy, Human Security “Concepts and Implications”, London and New York, Routledge, 2007, 125.
7. United Nations Development Programme , Human Development Report 1994, Oxford, Oxford University Press, 1994, 24.
8. United Nations Trust Fund for Human Security, Human Security Hand Book, “Human Security in Theory and Practice”, 2009, 9.