وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحۀ قانون تجارت جدید

نویسنده

دکترای حقوق بانکی، مدرس دانشگاه.

چکیده

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد.
قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد.
هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Corporate Governance in Iranian Law and the necessity of reviewing new trade bill

نویسنده [English]

  • Amin Jafari
چکیده [English]

The corporate governance defines as simple rules of Corporate law. Iranian commercial code is silent regarding corporate governance whereas the practice of principles of this mechanism in corporations and banks are being implemented. unfortunately, the new Commercial bill (2013), in regarding the corporate governance is not completed and has many shortages although it includes some aspects of corporate governance.
The purpose of this article, in one hand, is to examine the reason that corporate governance exist and on the other hand is the study of the need to anticipate the new commercial law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Commercial Code
  • New Trade bill
  • principles of corporate governance
منابع فارسی
1. اعرابی، محمد، رحیم زارع و مسعود مقدس. «جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران». فصلنامه مجلس و پژوهش 65 (1390): 37-67.
2. جعفری، امین. حقوق کیفری کسب و کار. تهران: شهر دانش، 1393.
 
منابع انگلیسی
1- CHAPRA, Umer. AHMED, Habib. Corporate Governance in islamic financial institutions. Islamic Development Bank. Occasional Paper # 3. 2002. 87 pages.
2- DESBARATS, 2.Isabelle. «Regard sur un instrument majeur de la gouvernance d’entreprise : quid de la nature juridique des codes d’éthiques ?», Revue Lamy Droit des Affaires, 2008, n 32.
3- HAQUE, Faizul, ARUN, Thankom. KIRKPATRICK,  Colin. «Corporate govern ance and Capital Market : A conceptual framework»
4- IIF. Equity Advisory Group.  4. Policies for Corporate Governance in Emerging Markets, Revised Guidelines, May 2003, 5.
5- KHAN, Tariqullah. Corporate Governance in islamic banks (IBs). IRTI/IDB. 5. Powerpoint. GDLN IRTI Distance Learning Lecture. 22 April 2008.
6- MULLER, Yvonne. «Gouvernance d’entreprise, droit et comptabilité», 6. Revue de jurisprudence commerciale, Les Cahiers du Chiffre et du Droit, n° 1, 2013, 29-31.