دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین‌الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب‌کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به‌وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به‌موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب‌کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین‌الملل فضایی، دولت‌ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می‌کردند. کم‌کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت‌های پرتاب‌کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش‌بینی شده است، اما امروزه موقعیت‌های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب‌کننده را تحت‌تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت‌های جدید پروژه سی‌لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین‌المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه‌ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب‌کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت‌تأثیر قرار داده است. به‌دنبال مشکل به‌کارگیری مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» و خلأ حقوقی به‌وجود آمده که با ارائه پروژه سی‌لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای در خصوص «به‌کارگیری مفهوم دولت پرتاب‌کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب‌کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین‌الملل فضایی و تأثیر پروژه سی‌لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Launching State of Space Objects and Effect of Sea Launch Project on Development of its Concept

نویسندگان [English]

  • Hosna Khalvandi 1
  • Seyed Hadi Mahmoudi 2
1
2
چکیده [English]

The concept of “Launching State” is a key concept in international space law; because under Liability Convention, adopted in 1972, the launching state is liable for damages caused by launched space objects. On the other hands, under Registration Convention, adopted in 1975, the launching state is committed to register the launched space object. At the beginning of space age and in time of codification of international space law treaties, states were launched their space objects from their territory and with their facilities. By and by, cooperation of two or several states led to multiple launching states that are anticipated in liability convention. But nowadays, new situation have occurred that the concept of launching state has affected. One of the new situation is “Sea Launch project” that due to launching from high seas, launching from mobile platform that is registered in a non-member state of the Liability Convention, and also presence of non-governmental entities in the form of an international consortium that among them so far no agreement has been concluded, the subject of determination of launching state(s) and possible liability has affected. In a short while, considering the problem which exists in the application of the concept of launching state and the legal gap that was created within Sea Launch project, it became the subject of the agenda of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPOUS) and then the UN General Assembly issued a resolution on “the Application of the Concept of Launching State”. The purpose of this article is based on the study of the concept of launching state of space objects according to documents of international space law and also study of the effect of the Sea Launch project on the concept of “Launching State”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Launching State
  • Liability Convention
  • Launching from sea
  • Sea Launch project
  • General Assembly Resolution 59/115
منابع فارسی
1. آقاجانی، احمد. نقش ماهواره‌های سنجش از دور در کاربردهای دفاعی ـ امنیتی، نامه دفاع (18). تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، چاپ سوم، 1378.
2. محمودی، سیّدهادی. تصویر‌‌برداری ماهواره‌ای در حقوق بین‌الملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش با همکاری سازمان فضایی ایران: پژوهشگاه هوا ـ فضا، 1390.
 
منابع انگلیسی
1. Agreement among the Government of Canada, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the United States of America concerning Cooperation on the Civil International Space Station (20 January 1998).
2. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies , opened for signature Dec.18, 1979, 18 ILM 1434; 1363 UNTS 3.
3. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, opened for signature Apr. 22, 1968, 19 UST 7570; TIAS 6599; 672 UNTS 119.
4. Application of the concept of the “launching State”, G. A. Res. 59/115, 10 Dec. 2004.
5. Bittencourt Neto, Olavo de O. , “Regulatory Options for Dealing with the Transfer of Ownership”, IISL/ECSL Symposium 2012: Transfer of ownership of space objects, Issues of responsibility, liability and registration, Vienna, 2012.
6. Chatzipanagiotis , Michael, “Registration of Space Objects and Transfer of Ownership in Orbit”, German Journal of Air and Space Law (ZLW), Vol. 56, 2007.
7. Commercial Space Launch Act, 1984.
8. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, opened for signature Mar. 29, 1972, 24 UST 2389; TIAS 7762; 961 UNTS 187 .
9. Convention on Registration of Objects Launch into Outer Space, opened for signature Jan. 14 , 1975, 28 UST 695; TIAS 8480; 1023 UNTS 15.
10. Frankle, Edward A. , “Once a Launching State, Always the Launching State, a Needless Conflict of Treaty Regimes”, Proceedings of Forty- fourth Colloquium on the Law of Outer Space, France, 2001.
11. Gorove , Stephen, “Toward a Clarification of the Term “Space Object” – An International Legal and Policy Imperative?” , Journal of Space Law, Vol. 21, No.1, 1993.
12. Hobe, Stephan ,” The Relevance of Current International Space Treaties in the 21 st Century”, Annals of Air and Space Law, Vol. XXVII, 2002.
13. http://www.sea- Launch.com/history.html.
14. Jakhu , Ram, “Legal Issues Relating to the Global Public Interest in Outer Space”, Journal of Space Law, Vol. 32, No. 1, 2006.
15. kerrest, Armel ,”Launching Spacecraft from the Sea and the Outer Space Treaty: the Sea Launch Project”, in: Francis lyall and Paul B. Larsen (ed), Space Law, (Ashgate, 2007).
16. Kerrest, Armel, “Remarks on the Notion of Launching States”, Proceedings of Forty -Second Colloquium on the Law of Outer Space , the Netherlands, 1999.
17. Kovudhikulrungsri, Lalin, and Duangden Nakseeharach , “Liability Regime of International Space Law: Some Lessons from International Nuclear Law”, Journal of East Asia and International Law, Vol.4, 2011.
18. Lango, Marialetizia, “Inter-Relation between State and Private Enterprises in the Commercial Activities in the Outer Space”, Proceedings of the Forty- third colloquium on the law of outer space, 2000.
19. Lee, Ricky J. ,”the Liability Convention and Private Space Launch Services-Domestic Regulatory Responses”, Annals of Air and Space Law, Vol. XXXI, 2006.
20. Ospina , Sylvia, “International Responsibility and Liability in an Age of Globalization and Privatization”, Annals of Air and Space Law, Vol. XXVII, 2002.
21. Outer Space Act, 1986.
22. Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting , G. A. Res. 37/92, 10 Dec. 1982 .
23. Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space, G. A. Res. 41/65, 3 Dec., 1986.
24. Recommendations on Enhancing the Practice of States and International Intergovernmental Organizations in Registering Space Objects, G.A. Res. 62/101, 17 Dec. 2007.
25. Schrogl, Kai - Uwe , “the UN General Assembly Resolution, Application of the Concept of the Launching state” , Proceedings of Forty- Eight Colloquium on the Law of Outer Space ,Japan,2005.
26. Schrogl, Kai- Uwe, and Charle Davies, “a New Look at the “ Launching State” , the Result of the UNCOPUS Legal Subcommittee Working Group, Review of the Concept of Launching State”, Proceedings of Forty- Fifth Colloquium on the Law of Outer Space ,Texas , 2002.
27. Terekhov, Andre D. ,” UN General Assembly Resolution and Outer Space Law”, Proceedings of International Institute of Space Law, 1997 ,in: Francis lyall and Paul B. Larsen (eds), Space Law, (Ashgate, 2007).
28. The Declaration on International Cooperation in Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries, G.A. Res. 51/122, 13 Dec. 1996.
29. The Principle Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, G.A. Res. 47/68, 14 Dec. 1992.
30. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space Including the Moon and Other Celestial Bodies, opened for signature Jan. 27, 1967, 18 UST 2410; TIAS 6347; 610 UNTS 205.
31. U.N. Doc. A/AC. 105/787, 19 Apr. 2002.
32. U.N. Doc. A/AC.105/ 768, 21 Jan. 2002.
33. U.N. Doc. A/AC.105/L.249, 18 June 2003.
34. United Nations Convention on the Law of the Seas , opened for signature Dec.10, 1982, 21 ILM 1982, 1261.
35. Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature may 23.1969, 1155 U.N.T.S. 331.
36. Von der Dunk, Frans G., “Sovereignty Versus Space- Public Law and Private Launch in the Asian Context”, Singapore Journal of International & Comparative Law,Vol.5, 2001.
37. Williams, Maureen, “Perceptions on the Definition of a Launching State and Space Debris Risks”, Proceedings of the Forty- Fifth Colloquium on the Law of Outer Space , 2002.
38. Yun, Zhao ,”Revisiting the 1975 Registration Convention: time for Revision?”, Australian Journal of International Law, Vol.11, 2004.