رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

چکیده

راه‌حل‌ها‌ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع‌ترین راه‌حل‌ها‌ برای کمک به آسیب‌دیدگان از بیماری حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه‌حل‌ها‌، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی‌برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش‌بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش‌بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش‌‌هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف‌نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش‌بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام‌برده تفسیر مضیق را ایجاب می‌نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه‌گانه‌ای است که عبارت‌اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به‌‌رغم وجود دستورالعمل‌های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می‌شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference of Social Security Organization to Responsible Employer in Injuring to Insured Employee

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saber 1
  • Nasrin Tabatabaie Hesarie 2
چکیده [English]

The most common methods to help injuries of professional illness and work accidents are methods based on system of Social security. Plus, these manners it is possible to reference to responsible person. This subject is anticipated in article 66 of Iran Social Security Act (S.S.A.). Thematic and personal domain’s, determination of this article is important considering its special tools. There are disagreements between jurists and practical procedures in determination of its domain. These disagreements rise of challenge between supportive function of social security system and specific tools anticipated in article 66 S.S.A. Being specific of these tools cause district and limited interpretation. Reference of S.S.O. to responsible of accident depends to realization of three conditions: payment, compensation being, existence of fault. This subject has formalities which have ambiguities and objections. Such as, mode of reference of   S.S.O. in subjects that link with provisions of blood money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee
  • Employer
  • insured
  • insurer
  • Civil Liability
  • Social security
منابع فارسی
1. ایزانلو، محسن. «استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دیه مسؤولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)». فصلنامه حقوق، دوره 38، 1 (1387).
2. بادینی، حسن و محسن ایزانلو. «نقد و بررسی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی».فصلنامه داخلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال اول، پیش شماره (1384).
3. بادینی، حسن. «قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت». فصلنامه حقوق، دورة 38، 2 (1387).
4. پاول، آلن. بیمه‌های مسؤولیت، ترجمه علی‌اکبر ریسه، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1381.
5. عراقی، سیّد عزت‌الله و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش، 1386.
6. کاتوزیان، ناصر. وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهاردهم، 1387.
7. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری. جلد اول، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378.
8. کاتوزیان، ناصر، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. تهران: دانشگاه تهران، 1380.
9. کاتوزیان، ناصر و محسن ایزانلو. مسؤولیت مدنی (جلد سوم: بیمه مسؤولیت مدنی).تهران: دانشگاه تهران، 1387.
10. نعیمی، عمران، محمدرضا جوان جعفری، حمید فدایی، محسن قاسمی، احمد رضوانی، مهدی رشوند، زهرا جعفری و نسرین طباطبایی حصاری. قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران: جنگل، 1389.
11. موحدیان، غلامرضا. حقوق کار به انضمام مباحثی از بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران. قم: چاپ نگین قم، 1381.
 
 
منابع انگلیسی
1. Code de la Sécurité Sociale de la France.
2. Cornu, Gérard, Vocabulaire Juridique, Preesses Universaires de France, Sixième édition, 1996.
3. Dupeyroux, Jean - Jacques, Droit de la Sécurité Sociale, Dalloz, Onzième edition, 1988.
4. Guillien, Raymond et Jean Vincent, Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 16 édition, 2007.
5. Lewis, Paul, Practical Employment Law (A Guide for Human Resource Managers), First published, Blackwell Publishers, UK, 1992.
6. Radé, Christophe et Jean Hauser, Droit du Travail et Respensabilité  Civile, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1992.