«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (دانشگاه علامه طباطبایی)

چکیده

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین‌المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unjust Enrichment in Iranian Law in Light of UN Convention against Corruption

نویسندگان [English]

  • Seyed Mansoor Mirsaeedi 1
  • Hojjat Najarzadeh Ahari 2
1
2
  1- آزمایش، علی، سخنرانی درباره تحصیل مال از طریق نامشروع، مجله قضاوت، ش 46، 1386.
2-اخلاقی، غلامرضا، دارا شدن غیرعادلانه، پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی1368.
3- اردشیر، علی، مقابله با فساد در مقررات بین‌المللی و تأثیر آن در حقوق داخلی ایران، رساله دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، سال 1387.
4- بقایی هامانه، اسماعیل، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، فصلنامه سیاست خارجی، سال هجدهم، ش 2، تابستان 1383.
 5- لانگست، پیتر و دیگران، برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد، مترجم: جلالی فراهانی، امیرحسین، بهره‌مند، بگ‌نظر، حمید، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول، 1387.
 6- حبیب‌زاده، شکوفه، قانون خوب و اجرای بد، روزنامه جام جم، ش 61، 29 مهر 1389.
  7- رحیمی، حبیب‌الله، استفاده بلاجهت، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، 1388.
8- شمس ناتری، محمدابراهیم، اصل برائت و موارد عدول از آن، علوم جنای، چاپ اول، 1383.
 9- صالحی‌راد، محمد، دلاله الحال در تحصیل ناورای مال، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 32، پاییز 1379.
10- محمودخانی، محمود، سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه پردیس قم، سال 1384.
11- مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح رسیدگی به دارایی مسؤولان، 15 شهریور 1387 در www.majlis.ir
12- مؤمنی، پروین، قانون گریزی: علل و عوامل، مجله وکالت، ش 5، فروردین 1380.
13- نجارزاده اهری، حجت، سیاست جنایی ناظر به تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد، پایان‌نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی 1389.
14. Derencinovic, Davor, Criminalization of  illegal enrichment, 2010, at http://www.freedomfrom fearmagazine.org
15. Gacheri Kamunde, Nelly, The crime of illicit enrichment under international anti-corruption legal regime, 2010, at http://kenyalaw.org
16. Guillermo, Jorge, The Romanian Legal framework on illicit enrichment , 2007, at http://www.abanet.org
 17. Jennett, Victoria, legal responses to corruption, 2006, at http://www.u4.no
18. Wilsher, Dan, Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: A model draft that respect human rights in corruption cases, 2006, at http://www.springerlink.co