دستاوردهای جدید قانون داوری 1996 انگلستان در مقایسه با قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجویان دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری‌های داخلی و بین‌المللی اعمال می‌شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب می‌شود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوری‌های بین‌المللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناخته‌ترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Achievements of England Arbitration Act 1996 in compare with Iranian International Trade Arbitration Act

نویسندگان [English]

  • HamidReza Alikhani
  • Saeid Abasi
چکیده [English]

In 1996, England new arbitration act was adopted. This act was an comprehensive one and was applicable to both internal and international arbitrations. By passing this act, some new legal institutions entered into England legal order, some earlier provisions changed, and some existing rules in common law transferred into positive law. In the same manner, in 1997, Iranian international trade arbitration act was passed which was the first act exclusively in the field of arbitrations. Unlike the England arbitration act, this act is applicable only to international arbitrations. This Act, entered some new legal concepts into legal order of Iran and made a huge evolution in this area. Iranian Act, however, is an adaptation from UNCITRAL model law, but developed the arbitration rules of Iran to the global most known and developed rules in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Act
  • England
  • Iran
  • New Achievements
افتخار جهرمی، گودرز. «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران- دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 28-27، 1378.
حبیبی، حسن. «چند نکته درباره داوری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 28-27، 1378.
خزاعی، حسین. «شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، فروردین 1377.
رید، آلان س. «هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین‌المللی»، ترجمه دکتر فرهاد خمامی‌زاده، مجله تخصصی الهیات و حقوق، ش 19، بهار 1385.
سیفی، سیدجمال. «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین‌المللی ایران»، سخنرانی سال 2000 در کانون بین‌المللی وکلا، مجله حقوقی کانون وکلای دادگستری ایران، ش 172، فروردین 1380.
سیفی، سیدجمال. «قانون داوری تجاری بین‌المللی همسو با قانون نمونه  داوری آنسیترال»، مجله حقوقی، ش 23.
صفایی، سیدحسین. «تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری‌های بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 30، دی 1372.
صفایی، سیدحسین. «سخنی چند درباره نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری‌ بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، تیر 1377.
قانون موافقنامه بین دولت ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران، مورخ 23/2/1380، مندرج در پشماره 17383-13/2/1380 روزنامه رسمی.
محبی، محسن. «رژیم قانون حاکم ایران داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 28-27، 1378.
نیکبخت، حمیدرضا. «استقلال شرط داوری»، مجله  تحقیقات حقوقی، ش 20-19.
نیکبخت، حمیدرضا. «مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین‌الملل»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، بهار و تابستان 1384، ش 15 و 16.
Birse Construction Ltd v.St David Ltd [1999], Case Number: 1998 TCC 419, available at:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TcC/1999/253.html
Boms, Bengt. “The Choice of Law in Commercial Arbitration Related to on- Demand
Guarantese”, Revue de Recherche Juridique, No 27-28, D. 79.
Cantrell & Anor v. Wright & Fuller Ltd [2003], Case Number: HT 03/121, Available at:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2003/1545.html
Continental Enterprises Ltd. V. Shandong Zhucheng Foreign Trade Group Co [2005],
 Arbitration, Practice & procedure case Data Base, op. cit.
Dept. Economic policy & Dev.City of Moscow v. Banker Trust, [2004], VC. Carnwart
LJ. Mance LJ. 25th March 2004, Available at: http://www.hmcourts-
Service gov.uk/judgmentsfiles/j2418/ dep_moscow -v-btc.htm
Dredging & Construction Co Ltd v. Delta Civil Eng [1999)], Queen Bench Division (QBD)
Tcc 196 Lawtel, Available at: http://213.219.34.14/~28b216a938f04c32a1852cdd08661499~/contentdisplay . Asp? ID=AC7100275 QBD%28TCC%29.pdf
Dubia Islamic Bank PJSC Applicant v. Paymentech  Merchant Services Inc. [2001],
Arbitration, Practice & procedure case Data Base , op.cit.
Glaxosmithkline UK Ltd v. Department of Health, [2007], Case No: 2006 FOLIO 859,
Available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2007/1470.html
Harris, Bruce, Rowan Plantenos, and Jonathan Hecks. The Arbitration Act 1996:
Commentary to the Arbitration Act of 1996, Third Edition, Blackwell Publishing, p .x
Home of Homes Ltd v. London Borough of Hammersmith & Fulham & Anor [2003], Case
No: HT 02-66, Available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2003/807.html
Hussmann (Europe) Ltd. v.Al Ameen Development & Trade Co [2000] , Arbitration,
Practice & procedure case Data Base, op. cit
Imhoos, Christophe. “All loi Iranienne sur lr droit  commercial international  le point de vue
dun observateur etranger” Revue de Recherch Juridique, No.27-28, DP . 15-33.
Lencot Development and Design Company Limited v. Ben Barrett & Son Contractors
Limited, [2001] 80Con LR Case No: HT 00/ 401, Available at: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2001/15.html
LG Caltex Gas Co Ltd v. China National Petroleum Corporation and Anor (2001).
LG Caltex Gas Co Ltd v. China National Petroleum Corporation and Anor (2001)., in
 Bruce, op. cit.
Norwest Holst Construction Ltd v. Co-Operative Wholesale Society Ltd, [1997], Case
Number 1997 ORB 466-468 (inc), Available at: htpp://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/1997/356.html
O'callaghan v. Coral Racing Ltd (1998), Bruce, op.cit.
O'Donoghue v. Enterprise Inns Plc, [2008], Arbitration, Practice & procedure case Data
Base, op.cit.
Philip Alexander Securities and Futures Limited v. Bamberger, Ibid.
Plymouth & South West co-Operative Society Ltd v. Architecture, Structure &
Management Ltd [2006], Case No: HT-03-71, Available at:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2006/5.html
Travelers Insurance Company Ltd v. Countrywide Surveyors Ltd, [2010], England &
Wales High Court (EWHC) 2455 (TCC) Claim No. P12, Available at:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2010/2455.html