حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)

چکیده

با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا‌ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی‌طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفاعیه فراهم خواهد شد. حق مساعدت زبانی یا برخورداری از مترجم سومین حقی است که مبین برگزاری یک دادرسی به معنای صحیح حتی در رسیدگی های غیابی است. همچنین حق آگاهی فوری و دقیق متهم از علت و ماهیت اتهام به زبانی که قابل درک باشد از دیگر لوازم یک رسیدگی عادلانه است. باید خاطر نشان کرد که مدت زمان لازم جهت فراهم کردن مقدمات دفاع در هر پرونده متفاوت است. حق آزادی متهم تا زمان محاکمه اصل دیگری است که کنوانسیون مزبور این حق را مطلق می‌داند. فی‌الجمله، در صورت رعایت حقوق مربوط به رسیدگی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک رسیدگی عادلانه دور از انتظار نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right of Fair Trial in pre-Trial Investigation in ECHR Practice

نویسنده [English]

  • Nafisseh Bahrami
چکیده [English]

With the legislation of the European Convention on Human Rights and fundamental Freedoms in 1950 and with the examination of the judgments made by the European court of Human Rights, dealt with in this Essay, the basic role of such rights in the introductory phase of pre-trial investigation is well proved. The Principle of Innocence has a close relationship with the Principle of Autonomy and Impartiality, the violation of each of these principles, shall result in the violation of the other ones. On the other hand, if the suspect is entitled to freely contact their attorney, due preparation for the Defense Bill shall be made feasible. The right to enjoy language assistance or having a translator, is the third right, which results in a fair trial, even in contumacy proceedings.  Moreover, the right to be immediately and carefully informed of the reason and nature of the charge in an understandable language is one the other requirements of a fair trial. It is mentionable that the duration necessary for the provision of defense preparations may be different in each case. The right of liberty of the suspect during the court procedure is another right, which is deemed to be an absolute right within the Convention and the application of any limitations on it shall be unacceptable. As a result, it may be claimed that the rights related to far trial are respected in the phase of pre- trial investigation; a fair trial may be expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Fair trial
  • Pre-Trial Investigation
  • ECHR
  • European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
کتب و مقالات
امیدی، جلیل، حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‌المللی منطقه‌ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 49.
فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، 1387.
قاری‌سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حقوق و آزادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386.
Delmac- Marty, Mireielle and J.R. Spencer, European criminal procedures, Cambridge
University press, 2002.
Mole, Nuala & Catharina Harby, The Right to Fair Trial, Directorate General of Human
Rights  Council of Europen, Human Rights handbook, 2nd Ed., No.3, August 2006.
آراء صادر شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر
 1 - Abramyan v. Russia, 9 October 2008.
 2 -Aerts v. Belgium, 3 July 1998.
 3 - Amer v. Turkey, 13 January 2009.
 4 -Baucher v. France, 24 July 2007.
 5 -Bergman v. Estonia, 29 May 2008.
 6 -Brozicek v. Italy, 19 December 1989.
 7 -Constantin & Staian v. Romania, 29 September  2010.
 8 -Daud v. Portugal, 21 April 1998.
 9 -Degerata v. Romania, 6 July 2010.
10 -Dermanovic v. Serbia, 23 February 2010.
11 -Diamantides v. Greece (no.2) 19 May 2005.
12 -Drassich v. Italy, 11 December 2007.
13 -Fox, Commpbell and Hartley v. the United Kingdom, 30 August 1990.
 14 -Galstyan v. Armenia, 15 November 2007.
15 -Gaspryan v. Armenia (no.2) 16 July 2009.
 16 -Gule can v. Turkey, 28 April 2009.
17 -Jarkiewics  v. Poland, 6 July 2010.
18 -Juha Nuutinen v. Finaland, 24 April 2007.
 19 –Karabil v.Turkey, 16 June 2009.
20 –Karapetyan v.Armenia, 27 October 2009.
21 –Lagerblom v. Sweden, 14 January 2003.
22 –Mariani v.France, 31 March 2005.
 23 –Mottocia v. Italy, 25 July 2000.
 24 – Murray v. the United Kingdom, 8 February 1996.
 25 – Navarra v. Franch, 23 Novamber 1993.
 26 –Nicut Tanasescu v.Romania, 6 July 2010.
27 –Pavlenka v. Russia, 1 April 2010.
 28 –Samoila & Cionca v.Romania, 4 March 2008.
 29 –Worman v. Austria, 29 August 1997.