حرکت به سوی قاعده‌سازی و انگاره‌های معاصر: رویه قضایی در آئینه دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین‌الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله‌ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می‌کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moving towards Lawmaking and Contemporary Approach: Jurisprudence in the Context of ICJ

نویسندگان [English]

  • Amir Arsalan Rasoolpour 1
  • Abdollah Abedini 2
1
2
چکیده [English]

International law is a system in which the rules, principles and norms from its legal foundation. In this area, structural characteristics of the system, based on legal equality of states, is different from ethos of domestic and transnational orders. Decentralization is a prominent feature involve whit international legal order. Therefore, international case law (jurisprudence) which is reflection of states consent in order to peaceful settlement of disputes has deserved, more than this, to pay attention to it. Hence, the authors have this view that parallel of static and dynamic transformations in international community, international case law is also moving from as a secondary and subsidiary means of determinations of rules of law to as a primarily and principal sources of international law. The focus of this paper will be on the international court of justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Sources
  • International Case Law
  • International Court of Justice
فارسی (کتاب و مقاله)
آقایی، قاسم، «مداخله بشردوستانه: از ممنوعیت تا ضرورت»، مجله پژوهش و سیاست، ش 11.
زمانی، سیدقاسم، »جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، ش 22.
زمانی، سیدقاسم، «حقوق سازمان‌های بین‌المللی؛ شخصیت، مسؤولیت، مصونیت»، چاپ سوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387.
زمانی، سیدقاسم، «فرایند انسانی شدن حقوق بین‌الملل و چالش‌های فراروی آن»، در مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
زمانی، سیدقاسم و آرامش شهبازی، «فرجام حقوق بین‌الملل نوسان میان تکنیک و تدبیر»، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1389.
شایگان، فریده، «شورای امنیت سازمان ملل و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی»، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1380.
شهبازی، آرامش، «حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت»، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388.
شهبازی، آرامش، « نظام حقوق بی‌الملل: وحدت در حین کثرت»، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389.
صفایی، سیدحسین، «مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، ش 9.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، «حقوق بین‌الملل عمومی»، چاپ بیست و سوم، کتابخانه گنج دانش، 1385
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، «حقوق معاهدات بین‌المللی»، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، 1385.
کیهانلو، فاطمه، «مداخله بشردوستانه و سازمان‌های منطقه‌ای مشمول فصل هشت منشور»، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384.
فابر، هلن رونیز و ژان مارک سورل، «آیین‌های دادرسی بین‌المللی»، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوقی، ش 24.
فلسفی، هدایت الله، «ماجرای تفسیر در دیوان بین‌المللی دادگستری»، در مجموعه مقالات نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین‌الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1389.
ممتاز، جمشید، «اعلامیه‌های مجمع عمومی جلوه‌ای جدید از تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل»، (سخنرانی در همایش نقش مجمع عمومی در توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)، قابل دسترسی در: http://internationllaw.blogfa.com/
موسی‌زاده، رضا، «بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی»، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1382.
English)Book & Article)
Abi-saab, Georges, (1996), “The International Court as a world court” , in Fifty years of
The International Court of Justice, Essays in honour of Sir Robert Yewdall Jennings edited by
Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, Cambridge University Press.
Akehurst, M., (1974-75), "The Hierarchy of the sources of International Law" ,British
Year Book of International Law,
Bedjaoui, Mohammad, (2000), “Expediency in The Decisions of The International Court
Of Justice”, British Year Book of International Law, Vol 71.
Brownlie, Ian, (1998) “Principles International Law ”, Oxford University Press, 5th Pub.
 Caty, Anthony, (2007), "Philosophy of International Law", Edinburg University Press.
 Crawford, James, (2010)   “Continuity and Discontinuity in International Dispute
Settlement: An Inaugural Lecture” Journal Of International Dispute Settlement, Vol.1.
  D'Amato, Anthony, (1979), "Judicial Legislation" , Cardozo Law Review, Vol.63.
  D'Amato, Anthony, (1989), "What Does It Mean to be an Internationalist? ” , Michigan
Journal of International Law, Vol. 10.
Gross, Leo and Anthony D'Amato (Review Book), (1984), “Rethinking The Sources of ”
International Law By G.J.H Van Hoof, book", American Journal of International Law, Vol.
78, (BR2-84).
  Hasmath, Reza, (2004), “The Utility of Regional Jus Conges in International Law”,
Working Paper, available at: http://ssrn.com
 Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald-Beck, (2009), 'Customary International Humanitarian Law' Vol. 1, Cambridge University press.
Joyner, Daniel H., (2001), "A Normative Model for the Integration of Customary
International Law Into US Law", Duke Journal of Comparative and International Law, Vol.11.
Kadelbach, Stefan, (2006), “Jus Cogens, Obligation Erga Omnes and other Rules- The
Identifiction of Fundamental Norms”,in Christian Tomuschat and Jean-Mac Thouvenin
(eds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order, Martinus Nijhoff Publishers.
Kovacs, peter, (2003), "Developments and Limits in International Jurisprudence" , Denver
Journal of International Law and Policy, Vol 31:3.
 Lowe, Vaughan, (2000), “The Politics of Lawmaking: Are the Method and Character of
Norm Creation Changing?”,in THE ROLE OF LAW IN INTERNATIONAL POLITICS:
ESSAYS IN INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL LAW, Michael
Byers, Ed.
Lowe, Vaughan and Colin Warbrick, (2002), The United Nations and the principles of
International law", London: Taylor & Francis e-Library.
Ludwik, Ehrlich, (1962), “TheDevelopment of International as a Science”,Recueil
Des cours, Vol.105.
Malintoppi, Loretta and Eduardo Valencia-Ospina, (2007) ,"International Litigation in
Practice" , Vol.1, Martinus Nijhoff Publishers.
Merrills, J. G., (2005),"International Dispute Settlement",4 Ed, Cambridge University
Press.
Mouton, M, W., (1966-III) “The Impact of Science on International Law” , Recueil des
Cours, Vol . 119.
Perreau-Saussine, Amanda and James Bernard Murphy, (2007) “The Nature of Customary
Law”, Cambridge University Press.
  Ragazzi, Maurizio, (2005),"International Responsibility today" ,Koninklijke Brill.
  Shaw,Malcolmn. N., (2008), “International Law” , Cambridge,       Cambridge University Press, 6h ed.
Sinclair, I., (1984), "The Vienna Convention on the Law of Treaties", Manchester University Press, 2 nd ed.
Cambridge University Press.
Tammes, A. J., (1963), " Decisions of International Organs as a Source of International Law", University of Amsterdam.
ICJ Cases:
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ Reports, 1949.
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of  Genocide, I.C.J. Reports, 1951.
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J Report, 19770.
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ, reports,
1971.
Nuclear Test (Australia  v. France), ICJ Reports, 1974.
Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua v.United States Military and
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of American) (Merits), 1986.
Frontier Dispute, Judgment (Burkina Faso/Republic of Mali) I.C.J. Reports 1986.
Land, Island and Maritime Frontier Dispute (EI Salvador/Honduras) Application to Intervene, Judgment of 13 September 1990, I.C.J. Reports 1990.
 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction
And Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994.
 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory opinion, I.C.J. Reports 1996.
La Grand Case, (Germany v. united States of America) Judgment of 27 June 2001.
Case Concerning on the Territory of the Congo (Democratic Repoblic of the Congo v.
Uganda), 2005.
Case Concerning Armed Activiteis on the Territory of the Congo (New Application 2002), (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), I.C.J. Reports, 2006.
Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 2007.