اجرای احکام محکومیت جزای نقدی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

چکیده

یکی از مجازات‌هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانۀ دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش‌بینی شده، لذا مقالۀ حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می‌شوند می‌پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Executive Regulations of Fines in Penal Laws of Iran and England

نویسنده [English]

  • Maryam Hemmati
آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، 1369.
آشوری، محمد؛ جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر گرایش، چ دوم، 1385.
آنسل، مارک؛ دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، 1375.
بولک، برنارد؛ کیفرشناسی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چ چهارم، 1384.
حاجی تبار فیروزجائی، حسن؛ جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 64، سال هفتاد و دوم، پاییز 1387.
خانقاهی بالا، ساسان؛ مجازات نقدی در حقوق کیفری ایران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1373.
رضا زاده، اکبر؛ محکومیت‌های مالی در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 85-1384.
صلاحی، جاوید؛ کیفرشناسی، تهران، نشر میزان، چ اول، 1386.
گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سیدضیاءالدین نقابت، ج 2، 1344.
گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، نشر میزان، چ شانزدهم، 1387.
قانون مجازات اسلامی.
قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 و آیین‌نامۀ اجرایی آن.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376.
Ashworth, Andrew;Sentecing and criminal justice, Forth edition, Cambridge university,
2005.
Partington, Martin; An introduction to the English legal system, Oxford university, 2006.
Spark, J., A practical approach to criminal procedure, Tweleft edition, Oxford university,
2008.
Power of Criminal Court (Sentencing) Act 2000.
Magistrates' Courts Act 1980.
Criminal Justice Act 2003.
http://www.westlothian .gov.uk/social_health/CriminalJusticeSocialWork/584.
http://www.magistrates-association-temp.org.uk/sentencing.php.