مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده

 صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می‌شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب بالکان حدود سیزده سال متواری بود و به تدریج امید به دستگیری  و محاکمه وی به یأس می‌گرایید. دستگیری کارادزیچ در سال 2008 و محاکمه وی توسط دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق نشان داد که برای گریز از چنگال عدالت نیز ممکن است نقطه پایانی قابل تصور باشد. دقت دادگاه یوگسلاوی در رعایت موازین دادرسی منصفانه در محاکمه کارادزیچ، مبین تلاش دادگاه در عدم تأثیرپذیری از القاآت رسانه‌ها و فشار افکار عمومی در اجرای عدالت کیفری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Radovan Karadzic Case: Butcher of Ballkan

نویسنده [English]

  • Heybatoolah Nazhandi Manesh
آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، اننتشارات گنج دانش، 1378.
سبحانی، مهین، ایران و پرونده کارادزیچ در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق: سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره پنجم، 1388.
کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی، تهران، انتشارات جنگل، 1387.
کرزون، ال.بی.، فرهنگ حقوق (انگلیسی – فارسی)، ویرایش ششم، مترجمان: قدیر گلکاریان، ناصر جوادخانی، هادی میرواحدی و محمد جوادی، تهران، نشر دانشیار، 1384.
نژندی‌منش، هیبت‌الله، «حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه: با تأکید بر قضیه یوگسلاوی سابق»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1384.
نژندی‌منش، هیبت‌الله، «نقش دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق در توسعه حقوق بین‌الملل کیفری»، رساله دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
Bethlehem, D., M. Weller, The Yugoslavia Crisis in International Law: General Issues,
Part I, Vol.5, Cambridge International Documents Series, Grotius/ Cambridge University
Press, 1997.
Blagojevic and Jokic, Trial Judgement.
BlaškiçTrialJudgment.
D.Miloševiç Trial Judgement.
Decision of 9 June 2010, Trial Chamber.
GaliçAppeal Judgement.
Galic Trial Judgement.
Garner, Bryan A. (Ed), Black's Law Dictionary, 5 th Print, 2000.
http://www.icty.org/sections/Aboutthe ICTY (las visited on 25/10/2009)
Interim Report of the Commission of Export Established Pursuant to Security Council
Resolution 780 (1992), UN Doc. S/25274, at 20, para.74 (Feb.10, 1993).
Jelisic Appeal Judgement.
Jelisic Trial Judgement.
Jones, John R.W.D., The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia and Rwanda, Second Edition, Transnational Publishers, 2000.
Krnojelac Trial Judgement.
Krstic Trial Judgement.
Kupreskic et al. Trial Judgment.
Kvocka et al. Trial Judgement.
Langer, William L., European Alliances & Alignments 1871-1890, Second Edition ( New York, Vintage Books, 1950).
Letter Dated 8 September 1998 from the President of the International Tribunal for the Prosecution of Person Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia to the President of the Security Council, UN Doc.S/1998-839.
Limaj et al. Trial Judgement.
May, Arthur J., The Habsburg Monarchy 1867-1914, (New York: W.W.Norton & Co., 1968).
Naletilic and Martionoivc Trial Judgement.
Report of International Tribonal for the Prisection of Persons Responsible for Serious
Violations of Internation Humanitarain Law Committed in the Territory of the Former
Yugoslavia  Since 1991, A/64/205-S/2009/394,31 July 2009.
Report of the International Tribunal for the Prosecution of Person Responsible for Serious
Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, 21 August 2006, A/61/271-S/2006/666.
Rupp, George H., Wavering Friendship: Russia 1876-1878 (Cambridge, Harvard University Press, 1941) .
S/25704,3 May 1993.
SC Res.764, 13 July 1992, S/RES/764.
SC Res. 771, 13 August 1992, S/RES/771.
SC Res. 780, 6 Octpber 1992, S/RES 780.
Silber, Laura, and Allan Little, The Death of Yugoslavia (London: Penguin Books, 1995),
Chapter 7.
Stakic Trial Judgement.
Stojanovic, Mihailo D., The Great Power and the Blakans, 1875-1878 (New York: Cambridge University Press, 1939).
Taylor, A.J.P., The Struggle for mastery in Europe 1848-1918 (New York, Oxford University Press, 1971).
The New York Times, July 16, P.A 11.
The New York Times, July 8, 1991,  P.A1.
The Prosecutor  v. Jean-Paul Akayesu,Case No. ICTR-96-4-T
Trifunovska, S. (ed), Yugoslavia Through Documents: From its Creation to its Dissolution,
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1994.
Vasilijevic Trial Judgement.
Woodwadr, Susan Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the War (Washing: The Brooking Institution, 1995).