اجرای فراسرزمینی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه بر رویه کمیته حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران

چکیده

بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت‌های عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق می‌باشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولت‌ها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولت‌های عضو هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extra-territoriality Of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Human Rights Committee's practice

نویسنده [English]

  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad
چکیده [English]

Article 2(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that each state party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant. The interpretation of article 2(1) is that the obligation covers all individuals within its jurisdiction, even if they are not within its territory. Under the Human Rights Committee’s jurisprudence, it would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 as to permit a state party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it Could not perpetrate on its own territory, so Human Rights Committee has recognized extraterritorial application of the Covenant in some cases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Covenant on Civil and Political Rights
  • Jurisdiction
  • Human Rights Committee
  • Extraterritorial
  • Human Rights
1. امیر ارجمند، اردشیر و دیگران، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر (اسناد منطقه‌ای)، ج 2، قسمت اول، انتشارات جنگل، تهران، 1385.
2. تدینی، عباس، حقوق بین‌الملل عمومی (1 و 2)، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1385.
3. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ دوم، 1380.
4. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، 1383.
5. فلسفی، هدایت‌الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.
6. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول، 1382.
7. کاسسه، آنتونیو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، 1385.
8. گلان، گردهارد فن، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمدحسین حافظیان، ج دوم، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، 1383.
9. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده‌ای از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1382.
10. والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، 1382.
11. Amnesty International, United States of America, Briefing to the Human Rights Committee with respect to its review of the state party’s combined second and third periodic report on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, February 2006.
12. Bossyut, M., Guide to the ‘Travaux Preparatoire’ of the International Covenant on Civil and Political Rights, Hugue, Nijhoof Publishers, 1997.
13. Cassese, Antonio, International Law, Oxford, Oxford University Press, Second ed., 2005.
14. Concluding Observation of Human Rights Committee on Serbia and Montenegro, UN Doc. CCPR/79/ Add. 16.
15. Concluding Observations of Human Rights Committee on Belgium, UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 99.
16. Concluding Observations of Human Rights Committee on Bosnia-Herzegovina, UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 14.
17. Concluding Observation of Human Rights on Croatia, UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 15.
18. Concluding Observation of Human Rights Committee on Israel (1999), UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 93.
19. Concluding Observation of Human Rights Committee on Israel (2003), UN Doc. CCPR/CO/78/ISR.
20. Concluding Observation of Human Rights Committee on Serbia and Montenegro, UN Doc. CCPR/CO/81/SEMO (2004)
21. Consideration of Reports submitted by states Parties under Article 19 of the Convention Conclusions and recommendations of the Committee Against Torture (CAT): United States of America, CAT/C/USA/Co/2, 18 May 2006.
22. Coomans, Fons and Kamminga, Menno T., Extraterritorial Application of Human Rights Treaty, Antwerp, Intersentia, 2004.
23. HRC, A.R.J. v. Austria, (Comm. no. 692/1996), Views of 28 July 1997.
24. HRC, C. v. Austria, (Comm. no. 900/1999), Views of 13 November 2003.
25. HRC, Colchuin v. Ireland, (Comm. no. 1038/2001), Views of 17 April 2003.
26. HRC, Cox v. Canada, (Comm. no. 539/1993), Views of 31 October 1994.
27. HRC, E. Quinteros and M.C. Almeidia De Quinteros v. Uruguay, (Comm. no. 107/1981), Views of 21 July 1983.
28. HRC, El-Megreisi v. Libyan Arab Jamahiriya, (Comm. no. 44/1990), Views of 23 March 1994.
29. HRC, Gedumbe v. Democratic Republic of the Congo, (Comm. no. 641/1995), Views of 9 July 2002.
30. HRC, G.T. v. Austria, (Comm. no. 706/1996), Views of 4 November 1997.
31. HRC, Herrero Rubio v. Colombia, (Comm. no. 197/1985), Views of 2 November 1987.
32. HRC, H.v.d.P. v. The Netherlands, (Comm. no. 217/1986), Views of 8 April 1990.
33. HRC, Ibrahim Gueye v. Frnce, (Comm. no. 196/1985), Views of 6 Aprill 1989.
34. HRC, Judge v. Canada, (Comm. no. 829/1998), Views of 20 October 2003.
35. HRC, Keshavjee v. Canada, (Comm. no. 949/2000), Views of 4 June 1996.
36. HRC, Kindler v. Canada, (Comm. no. 470/1991), Views of 30 July 1993.
37. HRC, Kurbanov v. Tajikistan, (Comm. no. 1096/2002), Views of 6 November 2003.
38. HRC, Lichtensztejn v. Uruguay, (Comm. no. 77/1980), Views of 31 March 1983.
39. HRC, Lopez Burgos v. Uruguay, (Comm. no. 52/1979), Views of 29 July 1981.
40. HRC, Massioti and Baritussio v. Uruguay, (Comm. no. R.6/25/1978), Views of 28 July 1982.
41. HRC, Mbenge v. Zaire, (Comm. no. 16/1977), Views of 25 March 1983.
42. HRC, Miha v. Equatorial Guinea, (Comm. no. 440/1990), Views of 8 July 1994.
43. HRC, Montero v. Uruguay, (Comm. no. 106/1981), Views of 31 July 1983.
44. HRC, Nevmerzhitsky v. Ukrine, (Comm. no. 54825/00), Views of 5 April 2003.
45. HRC, Nunez v. Uruguay, (Comm. no. 108/1981), Views of 22 July 1983.
46. HRC, Vidal Martins v. Uruguay, (Comm. no. 57/1979), Views of 23 March 1982.
47. HRC, Wan Kouk Koi v. Portugal, (Comm. no. 925/2000), Views of 22 October 2001.
48. ICCPR, General Comment no. 6.
49. ICCPR, General Comment no. 31.
50. Joseph, S., Schultz, J., Castan, M. The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary, Oxford, Oxford University Press, Second ed., 2005.
51. Jouannet Emmanuell, “Universal and Imperialism: The True-False Paradox of International Low?”, European Journal of International Law, vol. 18, no. 3, 2007.
52. Kunneman, Rolf, “Extraterritorial Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, in Fons Coomans and Menno T. Kamminga, 2004, pp. 201-233.
53. McGoldrick, Dominick, “Extraterritorial Application of the International Covenant on Civil and Political Rights”, in Fons Coomans and Menno T. Kamminga, 2004, pp. 41-73.
54. Meron, T., “Application of Multilateral Covenant to Occupied Territories”, American Journal of International Law, vol. 72, 1978.
55. Mowbray, Alastair, European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, Second ed., 2007.
56. Report on the Situation of Human Rights in Kuwait under Iraqi Occupation, Prepared by Mr. Walter Kalin, E/CN.4/1992/26.
57. Scheinin, Martin, “Extraterritorial Effect of the International Covenant on Civil and Political Rights”, in Fons Coomans and Menno T. Kamminga, 2004, pp. 73-83.
58. Schwelb, “Civil and Political Rights-The International Measures of Implementation”, American Journal of International Law, vol. 62, 1986.
59. Security Council Resolution 1483 (2003).
60. Simpson, A.W.B., Human Rights and the End of Empire, Oxford, Oxford University Press, 2001.
61. Situation of detainees at Guantanamo Bay, Report of the Chairperson of the Working Group on Arbitrary Detention, Ms. Leila Zerrougui; the Special Rapporteur on the independence of judges and lawers, Mr. Leandro Despouy; the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading tratment or punishment, Mr. Manfred Nowak; the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Ms. Asma Jahangir and the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mr. Paul Hunt, E/CN.4/2006/120, 15 February 2006.
62. T. Zwart, The Admissibility of Human Rights Petitions, Ashgate, Darmouth, 1998.
63. UN Doc. A/6546 (1966)
64. UN Doc. A/5655, Ch. II (1963)
65. UN Doc. A/2929, Ch. V (1955)
66. UN Doc. A/C.3/SR.1257-1259
67. UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 78
68. UN Doc. CCPR/C/79/ Add. 88
69. UN Doc. CCPR/CO/75/MDA
70. UN Doc. CCPR/CO/72/NET
71. UN Doc. CCPR/CO/71/UZB
72. UN Doc. S/1999/957