تأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه‏ ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین‏ نامه‌های لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده‏ پردازی در خصوص پیش‌بینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بُعد نظارتی دیوان، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of ' The Procedure Act of the Administrative Court of Justice'

نویسنده [English]

  • Vahid Agah
1. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362
2. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/2/19 رئیس قوه قضائیه
3. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ 7، 1383
4. امامی، محمد و کورش استوارسنگی، حقوق اداری، جلد اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1387
5. باختر، احمد، محشّای قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تهران، نشر نوای عدالت، 1386
6. درویشی، بابک، «مرجع ابطال تصویب‏نامه‌ها و ... مغایر با موازین شرع؛ شورای نگهبان یا دیوان؟» مجموعه مقالات همایش «دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری»، تهران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، چاپ اول، فروردین 1388
7. راجی، سید محمدهادی، «قانون جدید دیوان، نوآوری‏ها و کاستی‏ها»، مجموعه مقالات همایش «دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری»، تهران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، چاپ اول، فروردین 1388
8. رازینی، علی، رئیس دیوان عدالت اداری، سخنرانی افتتاحیه همایش «دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری»، تهران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، چاپ اول، فروردین 1388
9. رأی وحدت رویه شماره 23، 24، 25 مورخ 1370/3/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
10. رأی وحدت رویه شماره 222 مورخ 1382/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
11. رأی وحدت رویه شماره 265 مورخ 1385/5/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
12. رأی وحدت رویه شماره 323 مورخ 1380/10/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
13.رأی وحدت رویه شماره 396 مورخ 1382/10/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
14.رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1385/2/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
15. رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1385/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
16.طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، نشر سمت، چاپ 9، 138
17.قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
18.قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379
19.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
20.قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‏های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/12/8
21.قانون دیوان عدالت اداری 1360
22.قانون دیوان عدالت اداری 1385
23.قانون سازمان بازرسی کل کشور
24.قانون شورای دولتی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین شورای ملی و سنا 
25.قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‏های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26
26. کاشانی، جواد، «مطالعه‏ای در قانون جدید دیوان عدالت اداری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال 9، شماره 22، بهار و تابستان 86
27. لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و لایحه دولت در خصوص آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
28.مولابیگی، میزگرد پایان همایش«دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری»، تهران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، چاپ اول، فروردین 1388