تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه‌ها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه‌ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع‌بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون‌گذار می‌تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publishing Picture of Accused in Newspapers: A Legal Reflection

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publication of Accused Picture
  • Newspaper
  • Media
  • Presumption of Innocent
  • Privacy
  • Confidentiality of the Preliminary Investigations
  • Competence of Public Authorities
  • Criminal Procedure
1. اصلانی، حمیدرضا، حقوق فناوری اطلاعات، تهران، میزان، 1384.
2. اعتماد، روزنامه، چهارشنبه شانزدهم دی 1388.
3. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، پاییز 1388.
4. خراسان، روزنامه، یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388.
5. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، 1388.
6. همشهری (روزنامه)، چهارشنبه نهم دی 1388.
7. همشهری (روزنامه)، دوشنبه دوم آذر 1388.
8. http://sim.law.uunl/SIM/case law/hof.nsf
9. Pradel, Jean, Procédure pénale, 12e éd., Paris, Cujas, 2004.