راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیری‌های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری‌ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده‌اند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی جهت تعقیب نقض‌های فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بی‌کیفری و اعتلای مسؤولیت بین‌المللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد. در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prosecution of War Crimes Committed in Gaza and the Goldstone Report: Universal Jurisdiction

نویسنده [English]

 • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

On 3 April 2009, the President of the Human Rights Council established the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict with the mandate “to investigate all violations of international human rights and international humanitarian law; violations that might have been committed at any time in the context of the military operations conducted in Gaza from 27 December 2008 and 18 January 2009, whether before, during or after.” From the facts gathered, the Mission found that the following grave breaches of the Fourth Geneva Convention were committed by the Israeli armed forces in Gaza: willful killing, torture or inhuman treatment, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction of properties, destructions not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. As grave breaches these acts give rise to individual criminal responsibility.
            The Mission recommends that the States parties to the Geneva Conventions of 1949 should start criminal investigations in national courts, using universal jurisdiction, where there is sufficient evidence of the commission of grave breaches of the Geneva Conventions of 1949. Where so warranted following investigation, alleged perpetrators should be arrested and prosecuted in accordance with internationally recognized standards of justice. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goldstone Report
 • Gaza
 • universal jurisdiction
 • War Crimes
 • Impunity
 • Human Rights
 • humanitarian law
 1. اخوان خرازیان، مهناز،  اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40، 1388.
 2. حسینی اکبرنژاد، حوریه،  جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40، 1388.
 3. حسینی اکبرنژاد، هاله، جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40، 1388.
 4. خالقی، علی، «بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرایم بین‌المللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، 1383، شماره 6.
 5. رنجبریان، امیرحسین، «قانون 1999-1993 بلژیک، رأی 14 فوریه 2002 دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1381، شماره 58.
 6. زمانی، سیدقاسم و هاله حسینی‌اکبرنژاد، «اصل صلاحیت جهانی در آیینه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، پاییز و زمستان 1388، شماره 27.
 7. زمانی، سیدقاسم، «استقرار دیوان کیفری بین‌المللی: بیم‌ها و امیدها»، مجله پژوهشهای حقوقی، 1381، شماره 2.
 8. شریف، محمد، «نظم عمومی و عدالت: تأملی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کنگو ـ بلژیک»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 22، 1386، صص 157-115.
 9. شهبازی، آرامش، «ارزیابی گزارش دیدبان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مردم غزه از منظر حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللی، 1388، شماره 40.
 10. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Congo v. Belg.) (Feb. 14, 2002), available at:
 11. Ascensio, H., "Are Spanish Courts Backing Down on Universality? The Supreme Tribunal's Decision in Guatemalan Generals", Journal of International Criminal Justice, no. 1, 2003.
 12. Benavides, Luis, "The Universal Jurisdiction Principle: Nature and Scope, 1 Anuario Mexicano de Derecho Internacional", Mexican Annual Survey of International Law (2001).
 13. Blakesly, C.L., in M.C. Bassiouni (ed), International Criminal Law, vol.2, 2nd edition, 1999.
 14. Bottini, Gabriel, "Universal Jurisdiction after the Creation of the International Criminal Court", New York University Journal of International Law and Politics, Winter-Spring 2004.
 15. Broomhall, Bruce, "The International Criminal Court: Overview and Cooperation with States", in ICC Ratification and National Implementing Legislation, (1999).
 16. Brown, Bartram S., "The Evolving Concept of Universal Jurisdiction", 35 New Eng. L. Rev., (2001).
 17. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 6th ed, (2003), p. 303; Byard Q. Clemmons, "A Changing of the Guard", 48 Fed. Law, (2001).
 18. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford, (4th ed. 1990).
 19. Cassese, A., "Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction", Journal of International Criminal Justice, no. 1, (2003).
 20. Cassese, A., International Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2003).
 21. Charney, Jonathan I., "International Criminal Law and the Role of Domestic Courts", American Journal of International Law, no. 95 (2001).
 22. Charney, Jonathan I., "Progress in International Criminal Law?", Am. J. Int'l L. no.93, (1999).
 23. Clive Nicholls, "Reflections on Pinochet", 41 Va. J. Int'l., (2000)
 24. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949, art. 49, 75 U.N.T.S. 31, 62.
 25. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Aug. 12, 1949, art. 50, 75 U.N.T.S. 85, 116.
 26. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Aug. 12, 1949, art. 146, 75 U.N.T.S. 287, 386.
 27. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, art. 129, 75 U.N.T.S. 135, 236.
 28. Graefrath, Bernhard, "Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court", 1 Eur. J. Int'l L. (1990).
 29. Green, L.C., "International Crimes and the Legal Process", International Criminal Law Quarterly, 1980, no. 29.
 30. Hans, Monica, "Providing for Uniformity in the Exercise of Universal Jurisdiction: Can Either the Princeton Principles on Universal Jurisdiction or an International Criminal Court Accomplish this Goal?", Transnational Law, no. 15, (2002).
 31. Higgins, Rosalyn, "The General International Law of Terrorism", in Terrorism and International Law, (Rosalyn Higgins & Maurice Flory eds., 1997).
 32. http://212.153.43.18/icjwww/idocket/iCOBE/iCOBEorders/icobe_iorder_toc.htm
 33. http://courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/00-87215.htm.
 34. http://www.icj cij.org/icjwww/idocket/iCOBE/icobejudgment/icobe_ijudgment _20020214.PDF
 35. http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iCOBE/icobejudgment/icobe_ijudgment_20020214 _guillaume.pdf.
 36. http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iCOBE/icobejudgment/icobe_ijudgment_20020214_guillaume .pdf
 37. http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2008/92-2008.html.
 38. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,628773,00.html.
 39. http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/5100272A4582.htm.
 40. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/ UNFFMGC_Report.pdf.
 41. Jescheck, Hans-Heinrich, "War Crimes", in 4 Encyclopedia of Public International Law (Rudolf Bernhardt ed., 2000).
 42. Jordon, Jon B., "Universal Jurisdiction in a Dangerous World: A Weapon for All Nations Against International Crime", Michigan Journal of International Law, no. 9, (2000).
 43. Klein and Others (Hadamar Sanatorium Case), AD, 13 (1946), No 110, cited in 1 Oppenheim's International Law, (Robert Jennings & Arthur Watts eds., 9th ed. 1992).
 44. Maison, Rafaëlle, "Les Premiers cas d'Application des Dispositions Pénales des Conventions de Genève par les Jurisdictions Internes", 6 Eurupean Journal of International Law, (1995)
 45. McDonald, G. Kirk and O. Swaak-Goldman (eds.), Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law, Volume II. Part 1. Documents and Cases (The Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 2000).
 46. McKay, Fiona, Redress, "Universal Jurisdiction in Europe" (1999), pp. 8-9, available at: http:// www.redress.org/publications/UJEurope.pdf.
 47. Meron, Theodor, "Is International Law Moving Towards Criminalization?", European Journal of International Law, vol. 9, (1998).
 48. Meron, Theodor, "The Humanization of Humanitarian Law", 94 Am. J. Int'l L. (2000)
 49. Oehler, Dietrich, "Internationales Strafrecht", International Criminal Law (2nd ed. 1983).
 50. O'Keefe, Roger, "Universal Jurisdiction, Clarifying the Basic Concept", Journal of International Criminal Justice, no. 2, 2004.
 51. PCIJ, ser. A, No.10 (7 September 1927)
 52. Pictet, Jean S., "Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War: Commentary 624 (A.P. de Heney, trans., 1960)"; Int'l Comm. of the Red Cross, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Yves Sandoz et al. eds., 1987).
 53. Plattner, Denise, "The Penal Repression of Violations of International Humanitarian Law Applicable in Non-International Armed Conflicts", 30 Int'l Rev. Red Cross 409, 414 (1990).
 54. Rain of Fire, Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 2009 Human Rights Watch, Printed in the United States of America, available at http://www.hrw.org, (30 March 2009).
 55. Randall, Kenneth C., "Universal Jurisdiction Under International Law", 66 Texas Law Review, no. 66, (1988)
 56. Rengger, Nicholas, "On the Just War Tradition in the 21st Century", International Affairs 78, 2 (2002).
 57. Report of the Secretary General pursuant to paragraph 2 of Security Council resolution 808 (1993), G.A. Res. 808, U.N. GAOR, 48th Sess., at 7, 8, para. 25, UN Doc. S/25704 (1993), reprinted in 32 ILM 1159, 1168- 69 (1993).
 58. Report of the Sixty-First Conference, Paris 1984, at 262.
 59. Reydams, Universal Jurisdiction, International and Municipal Legal Perspectives, Oxford, New York: Oxford University Press, 2003.
 60. Rubin, Alfred P., "Actio Popularis, Jus Cogens and Offenses Erga Omnes?", 35 New Eng. L. Rev. (2001).
 61. Sassoli, Marco & Antoine A. Bouvier, How Does Law Protect in War (1999)
 62. Sassoli, Marco & Antoine A. Bouvier, How Does Law Protect in War 247 (1999).
 63. Scharf, Michael P., "Application of Treaty-Based Universal Jurisdiction to Nationals of Non-Party States", New English Law Review, no. 35, (2001)
 64. Steven, Lee A., "Genocide and the Duty to Extradite or Prosecute: Why the United States is in Breach of Its International Obligation", 39 Va. J. Int'l. L., (1999).
 65. Strapatsas, Nicolaos, "Universal Jurisdiction and the International Criminal Court", 29 Manitoba Law Journal (2002), no. 1.
 66. Summers, Mark A., "The International Court of Justice's Decision in Congo v. Belgium: How Has It Affected the Development of a Principle of Universal Jurisdiction that Would Obligate All States to Prosecute War Criminals?", 21 B.U. Int'l L.J., (2003).
 67. Tesch (Zyklon B Case) (Brit. Mil. Ct. 1947), reprinted in 1 Law Reports of Trials of War Criminals 93 (U.N. War Crimes Comm'n ed., 1947); cited in 1 Oppenheim's International Law, (Robert Jennings & Arthur Watts eds., 9th ed. 1992).
 68. The Contribution, in S. Macedo (ed), Universal Jurisdiction(2004), pp. 39 et seq; Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford, 2003.
 69. "The Princeton Principles on Universal Jurisdiction have recently been reprinted" in S. Macedo (ed.), Universal Jurisdiction (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004).
 70. UN Doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009.
 71. UN Hum. Rts. Council, United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, Report: Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories, U.N. Doc. A/HRC/12/48 (Sept. 15 2009).
 72. UN SCOR, 49th Sess., 3453rd mtg., Annex, at 3, U.N. Doc. S/Res/955 (1994), reprinted in 33 I.L.M. 1598, 1602 (1994).
 73. UN Doc. A/2645, at 24.
 74. UN Doc. S/25704, Annex (1993), reprinted in 32 I.L.M. 1163 app. 1192 (1993);
 75. Werle, Gerhard, Principles of international criminal law, Asser Press, The Netherlands, 2005.
 76. Williams, S.A., in O. Trriffter (ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, (1999), art. 12.
 77. Zappalà, Salvatore, "Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation", European Journal of International Law, 595 (2001)