وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه شمال

چکیده

حقوق بین‌الملل قواعد و رویه‌های خاصی در خصوص وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می‌دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان‌ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین‌الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان‌های غیردولتی صورت می‌گیرد: تعریف و ماهیت، گونه‌شناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بین‌الملل و حقوق ایران نسبت به این سازمان‌ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of International NGOs in International Law and in the Iranian Legal Syste

نویسندگان [English]

 • Seyed Yaser Ziaee 1
 • Seyed Hadi Pazhouman 2
1
2
چکیده [English]

International law pays special attention to certain rules and procedures relating to legal status of international non-governmental organizations. Having presumed the necessity of conformity of domestic laws with international law, this paper evaluates degree of compatibility of the Iranian laws relating to legal status of international non-governmental organizations with that of the international law. This study deals with four aspects of non-governmental organizations: definition and nature, typology, legal status and their financial resources. In this regard we attempted to shed some lights on ambiguous points existing in both international norms and the Iranian legal system relating to such organizations and, hence, offer certain suggestions in this concern. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Governmental Organization
 • International Non-Governmental Organization
 • International Law
 • Iran legal system
 • International Legal Personality
 1. احمدی، مینا، «پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران: سازمان‌های غیردولتی زنان»، کتاب زنان، سال هشتم، ش 29، 1384.
 2. اسماعیلی، اکرم، «نگاهی به مبانی فقهی کمک‌های مالی سازمان‌های غیردولتی»، مجله ندای صادق، سال دهم، ش 39، صص 107-84.
 3. بیگ‌زاده، ابراهیم، «تأثیر سازمان‌های غیردولتی در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 32.
 4. دورموای، دانیل، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه کمال‌الدین هریسی‌نژاد، نشر جامعه پژوه، چاپ اول، 1379.
 5. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین، «حضور سازمان‌های غیر‌دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش 2، 1387.
 6. زمانی، سیدقاسم، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسؤولیت، مصونیت، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ چهارم، 1387.
 7. سیمبر، رضا، «سازمان‌های غیردولتی و نفوذ آنها در جامعه جهانی»، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 147.
 8. صادقی، مریم، «سازمان‌های غیردولتی در نگاه تطبیقی»، مجله ندای صادق، سال دهم، 1384.
 9. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، نشر گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1387.
 10. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1384.
 11. کک‌دین، نگوین، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، نشر اطلاعات، چاپ اول، 1382.
 12. گلدوزیان، ایرج، و اصغر عباسی، «جرم‌انگاری پول‌شویی و گستره آن در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق، دوره 37، ش 4، 1384، صص227-205.
 13. موسی‌زاده، رضا، سازمان‌های بین‌المللی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1384.
 14. هوهن فلدرن، آیگناتس زایدل، حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ چهارم، 1385.
 15. Armstrong, Patricia, "The Limits and Risks of Regulation: The Case Of World Bank-Supported Draft Handbook on Good Practices of Laws Relating to NGO" in NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations, Edited by Lisa Jordan and peter Van Tuijl, Published by Earthscan in the UK and USA, 2006.
 16. Armstrong, Patricia, "The Limits and Risks of Regulation: The Case of World Bank-Supported Draft Handbook on Good Practices for Laws relating to NGOs", NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations.
 17. Callamard, Agnes, "NGO Accountability and the Humanitarian Accountability Partnership: Towards a Transformative Agenda", in NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations, Edited by: Lisa Jordan and Peter Van Tuijl, Published by Earthscan in the UK and USA, 2006.
 18. Charnovits, Steve, "Accountability of Nongovernmental organizations (NGOS) in Global Governance", The George Washington University Law school, Public Law legal theory working paper, No. 145, 2005.
 19. Charnovitz, Steve "Nongovernmental organization and international law", The American Journal of International Law, 2006, No. 100.
 20. Dolzer, Rudolf, "Radio corporation of America v. china Arbitration", in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 2.
 21. Elbayar, Kareem, "NGO Law in selected Arab states", The Internatiaual Journal of Non-For-Profit Law, volume 7, Issue 4, 2005.
 22. Guidelines for Participation by Civil Organization in OAS Activities, 15 December 1999.
 23. http://docs.lib.duke.edu/igo/guides/ngo/define.htm
 24. http://hudoc.edhr.coe.int/hudoec
 25. ICJ Decision 17 October 2008, Genral List No. 141.
 26. ICJ Practice Direction XII, 30 July 2006.
 27. JIU/REP/96/4.
 28. Kamhi, Aliso, "The Russian NGO Law: Potential Conflicts with International, National and Foreign Legislation", The Internationl Journal of Non- For- Profit Law, Volume 9, Issue 1, 2006.
 29. Koeng, Christian, "Observer's Status for the ICRC at the United Nations: A Legal Viewpoint", International Review of the Red Cross, no. 280.
 30. Kona, Gabor, the ICRC’s Status: in a class of it’s own, 2004, available at: www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/5W9FJY
 31. Kovach, Hetty, "Addressing Accountability at the Global Level: The Challenges Facing International NGOs", in NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations.
 32. Lindblom, Ann-Karin, Non-Governmental Organizations in International Law, Cambridge University Press, 2005.
 33. Maranlou, Zahra (sahar), “A synopsis of Law Reform for Iranian NGO”, The International Journal of Not-For-Profit Law, Volume 4, Issue 4, July 2002.
 34. Martens, Kerstin, "Examining the (Non-)Status of NGOs International law", Indian Global legal Studies Journal, 10:2, 2003.
 35. McBride, J., “International Law and Practical Jurisprudence in Support of Civil Society”, in Enabling Civil Initiative, Practical Aspect of Freedom of Association, Public Interest Law Initiative, New York and Budapest, 2005, pp. 22- 81.
 36. Namazi, M. Baquer, Non- governmental Organizations in the Islamic Republic of Iran: A Situation Analysis, Published by the United Nations Development Program, 2000, pp. 43-151.
 37. OAS Parliament Counail, CP/Res. 759 (1217/99), 1999.
 38. Protocol to the African Court on Human and Peoples Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples Rights, 1998.
 39. Rebasti, Emancel, and vierucci Luisa, “A Legal Standards for NGOS in Contemporary International Law?” available at: www.esil-sedi.ev/English/pdf/viervcciRebasti.pdf
 40. Rebasti, Emanuel, "Beyond consultative status: which legal framework for an enhanced interaction between NGOs and intergovernmental organizations?", NGO in International Law: Efficiency in Flexibility, Edited by Pierre-Marie Dupuy Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
 41. Rechenberg, Herman H-K, "Non-Governmental Organization", in: R. Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 9 (1981).
 42. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ Rep. 1949.
 43. SC Res. 1470, para. 8, 28 March 2003.