تعامل سازمان‌های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حضور سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث‌برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان‌های غیردولتی در فعالیت‌های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان‌های بین‌المللی (در این مقاله، تعامل سازمان‌های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان‌پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه‌ حضور چنین سازمان‌هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول‌تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به‌همراه دارد. به‌رغم اینکه دامنه گسترش سازمان‌های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان‌هایی در برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب‌بندی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mutual Interactions of NGOs and WTO

نویسنده [English]

 • Aramesh Shahbazi
چکیده [English]

In this article, we will examine the nature and the extent of the involvement of nongovernmental organizations in the activities of the World Trade Organization. We look at the arguments for and against NGOs involvement in WTO activities and discuss the legal basis for the involvement of NGOs in WTO activities and the various forms of involvement provided for it. We will compare the position of NGOs in the WTO with their position in other international organizations, in particular, the United Nations. Subsequently, this article explores the practice of WTO engagement with NGOs, and finally, it examines and compares the rules and procedures of the WTO and the United Nations for the selection of the NGOs with which to engage. In this regard, Justified concerns about the legitimacy, accountability, and politics of NGOs could be eliminated, or at least mitigated, by introducing a system of accreditation in the WTO. While NGO involvement in the WTO definitely has its limits and its scopes, the involvement of NGOs in other international organizations, in particular, the United Nations suggests that these limits have not been achieved yet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World Trade Organization
 • Non Governmental Organizations
 • Dispute Settlement Mechanism
 • NGO's Involvements
 • Amicus Curiae
 1. Ala, Padideh, "Judicial Lobbying at the WTO: The debate over the use of amicus curiae briefs and the U.S. experience", 72 Yale LJ (1963).
 2. Brazil – Measures Affecting Imports of Retreated Tyres (Brazil -- Retreaded Tyres), WT/DS332.
 3. Brierly, James Leslie, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, Humphrey Waldock, ed., 6th ed. 1963.
 4. Canada -- Continued Suspension of Obligations in the EC -- Hormones Dispute (Canada -- Continued Suspension), WT/DS321.
 5. Cassese, Antonio, International Law, Oxford University Press, 2001.
 6. Charnovitz, Steve, "Opening the WTO to Non-Governmental Interests", Fordham International Law Journal (2000), no. 24.
 7. Clark, Ann Marie, "Nongovernmental Organizations and Their Influence on International Society", Journal of International Affair, (1995).
 8. Decision by the General Council, "Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations", WT/L/162, Adopted on 23 July 1996.
 9. Dunoff, Jeffrey L., "The Misguided Debate over NGO Participation at the WTO", Journal of International Economic Law, 1998, no. 1.
 10. Esty, Daniel C., "Non-governmental Organizations at the World Trade Organization: Cooperation, Competition, or Exclusion", Journal of Int'l Economic Law, no. 1, (1998), pp. 123-147.
 11. European Communities -- Measures Affecting Asbestos & Asbestos-Containing Products (EC --Asbestos), WT/DS135.
 12. European Communities -- Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products (EC -- Approval & Marketing of Biotech Products), WT/ DS291.
 13. European Communities -- Measures Concerning Meat and Meat Hormones (EC -- Hormones), WT/DS26.
 14. European Communities -- Regime for the Importation, Sale & Distribution of Bananas (EC -- Bananas III), WT/DS27.
 15. European Communities --Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries (EC -- Tariff Preferences), WT/DS246.
 16. General Agreement on Tariffs and Trade - Multilateral Trade Negotiations (The Uruguay Round): Agreement Establishing the World Trade Organization, Document MTN/FA, Part II, pages 1-14, of December 15, 1993; reprinted in World Trade Organization, The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 5 (1995); 33 I.L.M. 13.
 17. General Review of Arrangements for Consultations with Non-governmental Organizations: Report of the Secretary-General, U.N. ESCOR, 1st Sess., Agenda Item 3, at 4, U.N. Doc. E/AC.70/1994/5 (1994).
 18. Holdgate, Martin W., "Pathways to Sustainability: The Evolving Role of Transitional Institutions", Environment Review, (November 1995).
 19. http:// www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/intro_e.htm (1 November 2005)
 20. http://curia.europa.eu/en/instit/txtdocfr/index.htm
 21. http://www.tradeobservatory.org/headlines.cfm?refID=18358 (17 February 2008)
 22. http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm
 23. http://www.un.org/ga/president/55/speech/civilsociety1.htm, paras 13-20 (17 August 2008).
 24. http://www.wto.org/ english/forums_e/ngo_e/guide_e.htm (27-12-2004).
 25. http://www.wto.org/ english/news_e/sppl_e/sppl73_e.htm (4 October 2007)
 26. http://www.wto.org/english/forums_ e/ngo_e/ngo_dialogue_e.htm (20 November 2007)
 27. http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/derestr_explane_e.htm (17 August 2008)
 28. http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/ngo_ e.htm (17 August 2008)
 29. http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/pospap_e.htm (17 August 2008)
 30. http://www.wto.org/english/news_e/news03_e/ngo_minconf_ 6oct03_e.htm
 31. http://www.wto.org/english/news_e/news05_e/news05_ e.htm (8 August 2007)
 32. http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl73_e.htm (10 February 2008)
 33. http://www.wto.org/english/thewto_e/10anniv_e/10anniv_e.htm#future (7 June 2005)
 34. http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_ e/ list_ngo_hk05_e.pdf (12 October 2006)
 35. Krajewski, Markus, "Democratic Legitimacy and Constitutional Perspectives of WTO Law", 35 Journal of World Trade, 167 (2001).
 36. Lamy, Pascal, 'Keynote Address to the WTO Public Forum', 4 October 2007,
 37. Lofthouse, Alex, and Florencia Jubany, Report for International Trade Canada on WTO Public Symposium 'Multilateralism at the Crossroads' (June 2004), http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/WTO-NGO-en.asp (1 November 2005).
 38. Marceau, Gabrielle, and Peter N. Pedersen, 'The World Trade Organization and Civil Society', 33 Journal of World Trade 5 (1999).
 39. Martens, Kerstin, NGOs and the United Nations: Institutionalization, Professionalization and Adaptation, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
 40. Nichols, Philip M., "Realism, Liberalism, Values, and the World Trade Organization", Journal of International Economic Law, (1996).
 41. No author, "Developing Countries Resist Expansion of Environment Role for World Trade Body", International Environmental Review (1999).
 42. Nowrot, Karsten, "Legal Consequences of Globalization: the Status of Non-governmental Organizations under International Law", Indiana Journal of Global Legal Studies, no. 6, (1999).
 43. Nowrot, Karsten, 'Symposium, the Rule of Law in the Era of Globalization: Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-Governmental Organizations under International Law', Indiana Journal of Global Legal Studies, no. 6, (1999).
 44. Panel Report, Indonesia -- Certain Measures Affecting the Automobile Industry, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, and Corr.1, 2, 3, and 4, Adopted on 23 July 1998.
 45. Practice Direction XII, http://www.icj-cij.org/documents/index.php? p1=4&p2=4&p3=0 (as amended on 6 December 2006)
 46. Raustiala, Kal, "The 'Participatory Revolution' in International Environmental Law", Harvard Environmental Law Review, no. 21, (1997).
 47. Reichert, William M., "RESOLVING THE TRADE AND ENVIRONMENT CONFLICT: THE WTO AND NGO CONSULTATIVE RELATIONS", Minnesota Journal of Global Trade, vol. 5, Winter 1996.
 48. Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, We the People, Civil Society, the United Nations and Global Governance (Cardoso Report), A/58/817, dated 11 June 2004, para 13, http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/376/41/pdf /N0437641.pdf?Open Element (visited 15 August 2005).
 49. Sampson, Gary P., (ed.), The Role of the World Trade Organization in Global Governance, Tokyo: United Nations University Press, 2001.
 50. Sands, Philippe, Principles of International Environmental Law: Frameworks, Standards, and Implementation, Cambridge University Press, 2003.
 51. Schachter, Oscar, "The Erosion of State Authority and Its Implications for Equitable Development", in International Economic Law with a Human Face, (Friedl Weiss et al. eds., 1998).
 52. Schlemmer-Schulte, Sabine, "International Law Weekend Proceedings", THE IMPACT OF CIVIL SOCIETY ON THE WORLD BANK, THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION: THE CASE OF THE WORLD BANK, ILSA Journal of International and Comparative Law, vol. 7, Spring 2001.
 53. Shell, Richard, "Participation of nongovernmental parties in the World Trade Organization: The Trade Stakeholders Model and participation by non-state parties in the World Trade Organization", U Pa J Int'l Econ Law, no. 17, (1996).
 54. Soh, Changrok, "The Role of NGOs in International Economic Organizations: Critical Theory Perspectives", 28, http://www.koreagsis.ac.kr/research/journal/vol7/7-02-Changrok%20Soh.pdf (4 September 2008).
 55. Stairs, Kevin, & Peter Taylor, Non-Governmental Organizations and the Legal Protection of the Oceans: A Case Study, The International Politics of the Environment (1992).
 56. The General Agreement on Tariffs and Trade opened for signature Oct. 30, 1947, 61 Stat. pts. 5, 6, T.I.A.S. No. 1700, 55 U.N.T.S. 187.
 57. The New Trade War, Economist, Dec. 2, 1999, available at: http://www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID=264372 (describing U.S. President Bill Clinton's comments regarding the protestors during the World Trade Organization's Seattle Ministerial Meeting in 1999).
 58. Treves, Tullio, Marco Frigessi di Rattalma, Attila Tanzi, Alessandro Fodella, Cesare Pitea, and Chiara Ragni (eds), Civil Society, International Courts and Compliance Bodies, (Cambridge: Cambridge University Press 2004).
 59. Tvedt, Terje, Angelsof Mercy or Development Diplomats: NGOs & Foreign Aid, 1998.
 60. United States -- Continued Suspension of Obligations in the EC -- Hormones Dispute (US --Continued Suspension), WT/DS320
 61. United States -- Import Prohibition of Certain Shrimp & Shrimp Products (US -- Shrimp), WT/DS58
 62. United States -- Standards for Reformulated & Conventional Gasoline (US -- Gasoline), WT/DS2
 63. Van den Bossche, Peter, Mini-Symposium on Transparency in the WTO, NGO INVOLVEMENT IN THE WTO: A COMPARATIVE PERSPECTIVE, Journal of International Economic Law, no. 11, December 2008.
 64. Vedder, Anton, (ed), NGO Involvement in International Governance and Policy (Sources of Legitimacy), Martinus Nijhof Pub., Boston, 2007.
 65. Warwick Commission, The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward?, Report of the First Warwick Commission (Warwick: University of Warwick 2007) 34.
 66. Warwick Commission, The Multilateral Trade Regime: Which Way Forward?, Report of the First Warwick Commission (Warwick: University of Warwick 2007) 33.
 67. Wirth, David A., "Reexamining Decision-Making Processes in International Environmental Law", 79 Iowa L. Rev. (1994), pp. 769-790.
 68. WTO Panel Report, Korea -- Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Korea (Korea --Certain Paper), WT/DS312/R, Adopted on 28 November 2005.
 69. Zhengling, Lin, Brief Comment, "Note and Essay An Analysis of the Role of NGOs in the WTO", Chinese Journal of International Law, no. 3, 2004.