مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در آیینه تغییر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

چکیده

منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمان‌های غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان‌ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان‌های غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می‌خواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمان‌های غیردولتی در تمام برنامه‌های ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمان‌های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments in United Nations Relations Regarding Mutual Interactions with Non-Governmental Organizations

نویسنده [English]

 • Pouria Askari
چکیده [English]

NGOs have been active in the United Nations since its founding. They interact with the UN Secretariat, programmes, funds and agencies and they consult with the member states. In 1996, ECOSOC reviewed and expanded its arrangements for consultation with NGOs and recommended that the General Assembly examine the question of the “participation of NGOs in all areas of work of the UN”. The role and significance of NGOs in new era and the results of the ECOSOC recommendation are to be discussed in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-governmental Organizations
 • civil society organizations
 • United Nations
 1. بیگ‌زاده، ابراهیم، «تأثیر سازمان‌های غیردولتی در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 15، 1374.
 2. بیگ‌زاده، ابراهیم، «سازمان‌های غیردولتی و حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 32-31، 1379.
 3. گزارش هیأت بلندپایه در خصوص تهدیدها، چالش‌ها و تغییر، جهانی امن‌تر: مسؤولیت مشترک ما، ترجمه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (امیرساعد وکیل و پوریا عسکری)، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1384.
 4. Ecologic and FIELD, Participation of Non-Governmental Organizations in International Environmental Governance: legal Basis and practical Experience, 2002.
 5. http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11774.doc.htm
 6. http://www.unic.ir.org
 7. http://www.unic.ir.org/publications/farsi
 8. Lindblom, Anna Karin, Non-Governmental Organizations in International Law, Cambridge University Press, 2005.
 9. Martens, K., “Examining the Non-Status of NGO in International Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 10, 2003, pp. 1-20.
 10. Nowrot, K., “Symposium, The Rule of Law in the Era of Globalization: Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-Governmental Organizations under International Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 6, 1999.
 11. Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations: “We the People: Civil Society, the United Nations and Global Governance”, UN. Doc. A/58/817, 11 June 2004.
 12. Report of the Secretary General in Response to the Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, UN Doc. A/59/354, 13 September 2004.
 13. Report of the Secretary General: “Arrangements and Practice for the Interaction of Non-Governmental Organizations in All Activities of the United Nations”, UN. Doc. A/53/170, 10 July 1998.
 14. Report of the Secretary General: “In larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All”, 21 March 2005.
 15. Report of the Secretary General: “Strengthening the United Nations: An Agenda for Further Change”, UN. Doc. A/57/387 and Corr. 1, 9 September 2002.
 16. Report of the Secretary General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secured World: Our Shared Responsibility, United Nations Publications, 2004.
 17. Sergey Ripinsky and Peter Van Den Bossche, NGO Involvement in International Organizations, British Institute of International and Comparative Law, 2007.
 18. Stephenson, Carolyn M., “NGOs and the Principal Organs of the UN”, in The United Nations at the Millenium, Continuum, 2000, pp. 271-295.
 19. UN Doc. A/52/453, 19 December 1997.
 20. UN Doc. A/57/300, 20 December 2002.
 21. UN Doc. A/61/1, 16 August 2006.
 22. UN Doc. A/62/1, 31 August 2007.
 23. UN Doc. A/63/1, 12 August 2008.
 24. UN Doc. A/RES/60/1, 24 October 2005.
 25. UN Doc. E/1296(XLIV), 23 May 1968.
 26. UN Doc. E/1996/297, 25 July 1996.
 27. UN System and Civil Society – An Inventory and Analysis of Practices, Background Paper for the Secretary General’s Panel of Eminent Persons on United Nations Relations with Civil Society, May 2003 (www.un-ngls.org).
 28. UN. Doc. E/1996/31, 25 July 1996.
 29. United Nations Millennium Declaration, UN Doc. A/RES/55/2, 8 September 2000.
 30. United Nations Non-Governmental Liaison Service and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, UN System Engagement with NGOs, Civil Society, The Private Sector, and Other Actors- A Compendium, United Nations Publications, 2005.
 31. United Nations Non-Governmental Liaison Service, A Guide for NGOs, United Nations Publications, 10th edition, 2003