تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

 در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proving the Claim of Ownership: A Legal Analysis

نویسنده [English]

  • Abdollah Khodabakhshi
چکیده [English]

Iranian courts have no unified view on how to deal with the issue of hearing a claim to prove ownership. Many courts accept hearablity of such cases, thus they hear such claims and their relevant cases such as approval of the ordinary documents on the real estates transactions. Considerations of legal order, benefits of the acceptability of the claim and the like, however, require being more reluctant in this regard. The complexity of such cases calls for a more considerate solution, and thus neither of the unqualified acceptance or the total negation seems to be justified. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Estate
  • Ordinary Documents
  • Court Hearing
  • Burden of Proof